FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis01/09/2020

När har polisen rätt att "lägga händerna" på folk?

Jag färdades i en bil i centrala karlskoga och en person valde att använda en smällare, polisen trodde de var jag som gjorde detta och var mycket aggressiva och ryckte ut mig ur min bil utan att säga något. När har polisen rätt att lägga händerna på folk och var det befogat under dessa omständigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Polisens befogenheter

Polisens befogenheter regleras i polislagen, där det bland annat stadgas några situationer då poliser får bruka våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (10 § polislagen). Exempel på sådana situationer är om polisen möts med våld eller hot om våld (p. 1) eller om det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön (p. 3).

Polisens ingripanden ska alltid vara försvarliga och inte gå utöver vad som är nödvändigt (8 och 10 § polislagen). Vad detta innebär i praktiken är väldigt olika från fall till fall, och därmed är det svårt att svara på huruvida det gick rätt till i ditt fall eller inte utan att veta något mer om omständigheterna.

Sammanfattning

Utan att veta närmare omständigheter är det svårt att dra en slutsats om det var befogat eller inte, och det finns heller inte något givet svar på när polisen har rätt att "lägga händerna på folk" och inte. Det är helt enkelt en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga trots att svaret, som så många gånger inom juridik, inte blir tydligare än att det "beror på".

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare