När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?

2020-11-21 i Polis
FRÅGA
Hej !Vad gäller för mig om jag blir tillsagd av polis att lämna drog prov , urin, blod. Har jag rätt att neka till att lämna ?På vilka kriterier kan polis , misstankar , anhålla om, be, tvinga mig att lämna drogtest.Obs frågan gäller inte vid trafikkontroll . Då lämnar man prov ? Det är självklart ! Och jag inser också att polis måste kunna stoppa bilar och kontrollera ! Det är som med legitimation , När är jag tvungen och när kan jag säga nej ? Måste inte polis förklara sig , tala om varför ? Sry , det blev mycket det här !! Självklart ska "man sätta åt buset osv ....."! Det kan också bli för mycket av kontroll ! Om jag framför fordon blir stoppad och får blåsa och det är ok kan jag dessutom bli tillsagd att lämna drogtest. Om jag frågar varför ? På vilka grunder begär ni det ? .Om jag blir transporterad till sjukhus alternativ någon mottagning för att lämna blodprov har jag då rätt att kräva anonymitet vid sjukhusbesök? Lab. mottagningar ligger ju i regel öppet och är oftast befolkade av andra som ska lämna prov. Skillnaden blir att jag transporteras in tillsammans med 2 polis och har ingen möjlighet till anonymitet . Tanken slog mig när jag själv satt i väntrum och 3 poliser var där i sällskap med 2 för provtagning. Tänkte det är inte riktigt ok, borde finnas möjlighet till anonymitet för personer som ska lämna prov. Det går bra att lämna en länk !Var finns lagrum ,bestämmelser om det här att läsa ! Tack ! Mhv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga berör flertalet delar och jag har därför nedan uppdelat svaret under olika rubriker. Frågor som besvaras nedan är: Får man vägra lämna urinprov / blodprov? När kan du blir tvingad att lämna urinprov / blodprov? När får polisen begära legitimation?

Får jag vägra att lämna urinprov samt blodprov?

Tagning av blodprov eller urinprov är ett påtvingat kroppsligt ingrepp.

Varje medborgare är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp enligt 2kap 6§ regeringsformen. Begränsningar av dessa rättigheter får endast göras genom lag, detta framgår i 2kap 20 regeringsformen. I lagen framgår det att kroppsbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt provtagning från människokroppen och undersökning av sådana prov, därmed inkluderas blodprov och urinprov.

När kan jag bli tvingad att lämna urinprov och blodprov?

Polisen har laga stöd för påtvingade kroppsliga ingrepp om kraven i 28 kap rättegångsbalken är uppfyllda. Den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas för att bland annat utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Vägrar man urinprov som blodprov kan polisen använda tvång.

Vad betyder skäligen misstänkt?

För att en person ska vara skäligen misstänkt för ett brott krävs det i regel att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen ifråga har begått gärningen som misstanken rör. I ett beslut från justitieombudsmannen från 2013 står det att den omständigheten att en person är påverkad av annat än alkohol och "i övrigt varit känd i narkotikasammanhang" inte utgör konkreta omständigheter av sådan beskaffenhet att grunda en skälig misstanke om narkotikabrott.

Får man välja vilken form av prov som tas?

Justitieombudsmannen har uttalat att om en person nekar till urinprov, och istället ber om blodprov, så får inte Polismyndigheten tvinga personen till urinprov genom ingrepp med kateter.

Proportionalitet vid tvångsmedel

När det gäller tvångsmedel såsom kroppsbesiktning och kroppsvisitation måste proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden bara får vidtas om skälen för att göra det uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte, detta står i 28 kap. 13 § och 28 kap. 3 a § rättegångsbalken. Man får inte använda sig av tvångsmedel om det skulle vara oproportionerligt.

När får polisen begära legitimation?

I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner sig på allmän plats. Polisen kan begära din legitimation om du till exempel misstänkts för ett brott se 14§ polislagen. Polisen kan därmed stöd i lag för att en polis kan omhänderta privatpersoner för identifiering om man vägrar att lämna legitimation. Det finns ett krav på att polisen ska ha särskild anledning att anta. Om du inte är misstänkt för något brott saknas lagstöd och då saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (333)
2021-04-30 Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?
2021-04-22 Är poliser skyldiga att uppge sina namn?
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

Alla besvarade frågor (92185)