När har jag företrädesrätt till återanställning?

FRÅGA
Hej! Jag jobbade på ett företag som sa upp mig pga arbetsbrist då min sista arbetsdag var den 31Mars 2021. Nu fick jag reda på att dem anställt en ny person på min gamla tjänst, och detta inom loppet på fem månader. Är dem inte skyldiga mig att fråga om jag vill börja igen om arbetstillfällen uppkommit ? Oavsett om jag i detta fallet inte vill återgå till det företaget. Hur är det med skadestånd i denna fråga? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare som blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist kan ha företrädesrätt till återanställning enligt 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). För att företrädesrätten ska bli aktuell måste vissa särskilda förutsättningar vara uppfyllda, jag kommer gå in på dessa mer utförligt.

Det är viktigt att veta att arbetsgivaren kan avtala om annat i kollektivavtal vad gäller företrädesrätten och i sådana fall gäller kollektivavtalet före LAS enligt 2 § tredje stycket LAS.

När har man företrädesrätt till återanställning enligt LAS?

Till en början måste du ha anmält ditt intresse för återanställning enligt 27 § LAS. Om du gjort detta är den första förutsättningen att du blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Detta innebär att uppsägningen ska ha skett p.g.a. anledningar som inte har med dig som person att göra. I ditt fall verkar det redan klargjort att uppsägningen var p.g.a. arbetsbrist och denna förutsättning är därför uppfylld.

En andra förutsättning är att du måste ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om du haft en säsongsanställning måste du ha varit anställd i sammanlagt sex månader under de senaste två åren.

En tredje förutsättning är att du är tillräckligt kvalificerad för den lediga tjänsten. I ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2018 nr 41, anses man tillräckligt kvalificerad om man uppfyller de krav som arbetsgivaren normalt skulle ställa för den aktuella befattningen. Arbetsgivaren bestämmer själv kvalifikationskraven men dessa får inte vara överdrivna eller strida mot god sed på arbetsmarknaden. I rättsfallet nämner man dessutom att arbetstagaren inte förväntas behärska de nya arbetsuppgifterna fullt ut från första dagen; arbetstagaren ska ges en rimlig tid att lära sig de nya arbetsuppgifterna. Skulle arbetstagaren behöva mer än så, t.ex. en omskolning, så anses man inte tillräckligt kvalificerad och har därmed ingen företrädesrätt.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då du blev uppsagd och nio månader framåt. Den gäller endast tjänster inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde. Med driftsenhet syftar man på den fysiska, geografiska platsen. Med kollektivavtalsområde menar man att arbetet ska omfattas av ett visst kollektivavtal.

Turordning

Om det är flera som har företrädesrätt till återanställning ska arbetstagaren med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid enligt 26 § LAS. Vid samma anställningstid ger högre ålder företräde.

Skadestånd

Om samtliga förutsättningar varit uppfyllda och du haft rätt till återanställning, men arbetsgivaren ändå anställt någon annan, så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Sammanfattning

För att företrädesrätten ska bli aktuell enligt LAS måste du ha meddelat din arbetsgivare att du är intresserad av att bli återanställd. Företrädesrätten gäller i de fall man blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist, har varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid och om man är tillräckligt kvalificerad för den lediga tjänsten. Företrädesrätten gäller i 9 månader från att du blev uppsagd och gäller endast tjänster inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde. Om det är flera med företrädesrätt måste arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna.

Om arbetsgivaren avtalat om andra regler vad gäller företrädesrätt och turordning i ett kollektivavtal gäller det framför reglerna i LAS. I sådana fall råder jag dig att ta reda på vilka regler som gäller enligt det eventuella kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Utifrån informationen du angivit kan jag inte göra en slutgiltigt bedömning, men om du uppfyller förutsättningarna ovan och det visar sig att du haft företrädesrätt men arbetsgivaren ignorerat detta kan du ha rätt till skadestånd. Om du är fackligt ansluten råder jag dig att kontakta facket för att få hjälp i denna fråga. Du kan även kontakta en av våra jurister här på Lawline.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95801)