När går risken för varan över från säljare till köpare?

2020-04-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har i mail avtalat en försäljning av ett 20-tal tre år gamla etablerade träd och buskar "på rot" till en privatperson. Enligt överenskommelse 190904 ska köparen själv gräva upp och forsla bort dessa då jag sen många år är sjuklig, dock senast 200531 då jag avser sälja min fastighet. Köparen har dock dragit ut på tiden och trots flera påminnelser om tidig vår ännu inte grävt upp och hämtat träden trots att hon är medveten om att växter kan bli sjuka eller dö om man gräver upp dem efter blomning, vilket jag också påtalat efter kontakt med trädgårdsexperter som hävdar att det är helt fel och riskabelt att göra så. Nu säger köparen att hon ska komma och gräva upp växterna först i slutet april och att jag är skyldig att förvara, sköta om och vattna dem tills hon hämtar dem sista maj. Hon vägrar dessutom betala före hämtning och besiktning av de uppgrävda växternas skick och att hon inte behöver betala alls om växterna är skadade eller sjuka och att hon då har rätt till ersättning/skadestånd. Bör inte träden betalas vid uppgrävning när dom säljs "på rot" och hon gräver själv? Är det verkligen mitt ansvar att sköta om och vattna uppgrävda träd i en hel månad då hon själv utsätter dem för stor risk och skada och samtidigt riskera utebliven ersättning?Vilka rättigheter har jag i detta fall eller bör/kan jag häva köpet pga hennes egen oaktsamhet? Hon har betalt 50% i handpenning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag blir tillämplig?

Det framgår inte av din fråga om du har sålt träden och buskarna i egenskap av näringsidkare eller privatperson. Har du sålt träden och buskarna som näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig, har du sålt som privatperson blir köplagen (KöpL) tillämplig. Vi ska kika på båda lagarna.

Bestämmelserna i KöpL och KKL kan ibland avtalas bort:

Inledningsvis vill jag klarlägga att KöpL är dispositiv vilket innebär att bestämmelserna i lagen kan avtalas bort. Lagens bestämmelser tillämpas alltså inte om något annat är avtalat vilket framgår av 3 § KöpL.

KKL är tvingande till konsumentens (privatpersonens) fördel. Detta innebär att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KKL är till nackdel för köparen är utan verkan (3 § KKL). Är något avtalat som inte är till nackdel för köparen är dock avtalsvillkoret tillämpligt.

När är köparen skyldig att hämta träden och buskarna?

Det är framför allt avtalet som styr den rättsliga relationen mellan dig och köparen. Om jag förstår rätt har du och köparen ingått ett avtal om en så kallad periodbestämd avhämtning. Detta innebär att köparen har rätten att hämta varorna från det att ni ingick avtalet till 31 maj 2020. Ett sådant avtal innebär att köparen kan hämta träden och buskarna den sista maj utan att ha begått ett avtalsbrott. Det är alltså inte möjligt att förmå köparen att hämta varorna tidigare än den 31 maj 2020, om köparen inte går med på detta.

Vem ansvarar för växternas skick?

Huvudregeln inom köprätten är att risken för varan övergår från säljaren till köparen vid avlämnandet av varan (13 § KöpL och 8 § KKL). Varan är avlämnad när köparen har "tagit hand om den" enligt 6 § KöpL och när varan "kommit i köparens besittning" enligt 6 § KKL.

Att du som säljare står för risken för varan innebär att du svarar för att växterna har förstörts, försämrats eller dylikt. Det du ansvarar för är att varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL och 16 § KKL). Du har alltså en skyldighet att hålla växterna avtalsenliga. Jag vet inte exakt vad ni har avtalat om växternas skick men allmänt bör detta innebära att du vid avlämningen har levande, hela och friska växter.

Som huvudregel ansvarar du dock inte för växterna efter avlämnandet skett. Om växterna förstörs eller försämras efter köparen tagit hand om dessa är det köparen som ansvarar för detta. Så länge du avlämnar friska växter har du inte begått något avtalsbrott och köparen kan inte åberopa att fel i varan föreligger.

Det är varans tillstånd vid avlämnandet som bedöms:

Det är varans tillstånd vid avlämnandet som läggs till grund för bedömningen av varans avtalsenlighet (21 § KöpL och 20 § KKL). Du som säljare svarar också för fel som faktiskt funnits vid tidpunkten för avlämnandet även om felet visar sig senare. Huvudregeln är dock att bevisbördan för att felet fanns vid avlämnandet ligger på köparen, det är alltså köparen som ska visa att växterna var sjuka/skadade/förstörda vid avlämnandet och att felet inte beror på henne.

Detta gäller dock inte om du har sålt växterna som näringsidkare och felet visar sig inom sex månader efter avlämnandet. Enligt 20 a § KKL ska nämligen ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits vid avlämnandet "om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art". Det är då upp till dig som säljare att visa att fel inte förelåg, exempelvis genom att visa att felet har orsakats av vanvård eller annat förhållande på köparens sida.

Fel i varan som beror på köparen:

Köparen kan inte åberopa fel i varan som beror på köparen eller något förhållande på hennes sida (30 § KöpL). Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk, olyckshändelse eller liknande förhållande kan alltså du som säljare inte hållas ansvarig för. Att gräva upp växterna en månad innan hon tänker hämta dem verkar, efter det du beskrivit, vara sådan vanvård som beror på köparen.

Jag vet inte exakt hur ert avtal ser ut men om ni har kommit överens om att köparen ska "gräva upp och forsla bort" träden senast 31 maj 2020 är den mest närliggande tolkningen av avtalet att uppgrävning och bortforsling ska ske samtidigt eller i alla fall i nära anslutning till varandra. Beroende på hur avtalet är utformat kan du alltså eventuellt kräva att köparen forslar bort träden då hon gräver upp dem. Om hon inte gör det och träden blir sjuka kan hon inte göra några påföljder gällande och hon är då fortfarande skyldig att betala för växterna.

Du som säljare är dock skyldig att vidta skäliga åtgärder för vård av varan så länge den är i din besittning (72 § KöpL). Vad som är skäliga åtgärder bedöms från fall till fall men sådana åtgärder som kan genomföras utan större svårigheter bör göras. Du har vid vård av varan rätt till ersättning för försvarliga utgifter och kostnader på grund av vården (75 § KöpL). Har du sålt växterna i egenskap av näringsidkare har du skyldighet att försöka begränsa skadan enligt 42 § KKL vilket innebär att du bör försöka hålla växterna i så bra skick som är möjligt även om köparen bryter mot avtalet.

När ska betalning ske?

Har ni inte avtalat tidpunkten för betalning ska köparen betala när du kräver det, det vill säga vid anfordran. Huvudregeln är dock att prestationerna – vara mot pengar – ska utväxlas samtidigt. Köparen måste dock inte betala innan hon haft rätt att undersöka varan (49 § KöpL). Om du inte uttryckligen medgett att köparen får betala senare är du inte skyldig att lämna ut varan innan betalning skett (10 § KöpL och 5 § KKL). Om du kräver det ska alltså betalning ske vid uppgrävningen så länge köparen får undersöka växterna.

Kan du häva köpet?

Du som säljare kan häva köpet om köparen inte betalar i rätt tid och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § KöpL och 40 § KKL). Du bör dock först kräva fullgörelse (att köparen betalar) och ge köparen en viss tid på sig att betala som inte är allt för kort innan hävning kan aktualiseras.

Du kan också häva köpet om köparen bryter mot sina medverkansförpliktelser som följer av avtalet. Att forsla bort växterna i nära anslutning till uppgrävandet kan vara en sådan förpliktelse beroende på hur avtalet är utformat. Jag kan dock inte med säkerhet ange om detta är ett hävningsgrundande avtalsbrott eftersom jag inte vet om alla omständigheter. Även här måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse.

Huvudregeln för alla avtal är att löften ska hållas. Hävning är en sträng påföljd och det krävs därför rätt mycket för att hävning ska aktualiseras. Du bör vara helt säker på att köparen begått ett avtalsbrott innan du häver köpet eftersom en förtida och/eller felaktig hävning är ett avtalsbrott på din sida som kan innebära att köparen kan kräva skadestånd.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är köparen inte skyldig att hämta växterna innan sista maj men beroende på hur avtalet ser ut kan hon vara skyldig att gräva upp och forsla bort växterna samtidigt eller i alla fall i nära anslutning till varandra. Du som säljare ansvarar för växternas skick till dess avlämning skett, samt för fel som förelegat vid avlämningen även om felen visar sig senare. Det är köparen som måste bevisa att felet förelåg vid avlämnandet om du sålde som privatperson, annars måste du visa att felet beror på hennes hantering av växterna.

Köparen kan aldrig åberopa, som fel i varan, något som har berott på köparen eller något förhållande på hennes sida. Att växterna har blivit sjuka på grund av att köparen grävde upp växterna en månad innan hämtning kan med största sannolikhet vara en sådan omständighet. Du som säljare bör dock sköta om växterna efter bästa förmåga så länge växterna är i din besittning eftersom du har en skyldighet att vårda växterna.

Betalning ska, om inget annat har avtalats, ske då du begär det och köparen fått möjlighet att undersöka växterna. Du har ingen skyldighet att avlämna växterna innan köparen betalar. Slutligen kan du häva köpet om säljaren efter anfordran vägrar betala. Du kan också eventuellt häva köpet på grund av att köparen inte forslar bort växterna, men detta kan endast göras om det följer av avtalet att växterna ska grävas upp och forslas bort samtidigt eftersom hävning kräver avtalsbrott på köparens sida.

Jag rekommenderar att du kontaktar köparen och förklarar att hon inte kan åberopa fel i varan som uppkommit på grund av henne själv, och att uppgrävning av träden är en sådan handling. Om köparen ändå gräver upp växterna och lämnar dem, rekommenderar jag att du vattnar och tar hand om dem efter din bästa förmåga så att du uppfyller din vårdplikt. Om du vill häva köpet krävs det att köparen begår något avtalsbrott, antingen att hon vägrar betala i tid eller, om detta följer av avtalet, att hon inte forslar bort träden. Jag rekommenderar dock att du ger köparen en chans att rätta sig efter avtalet innan du häver det för att vara säker på att du inte gör en felaktig hävning som kan aktualisera skadeståndsansvar.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, behöver hjälp vid en eventuell tvist, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (876)
2021-03-31 Gemensamt köpta katter efter man gjort slut
2021-03-28 Importera och sälja vin
2021-03-28 Frånträda distansavtal
2021-03-20 Kan man ångra försäljningen av en hund?

Alla besvarade frågor (91059)