FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/10/2020

När gallras uppgifter i belastningsregistret?

Jag är dömd för några mindre allvarliga brott under berusning våren 2012 (Åverkan, skadegörelse och brott mot knivlagen). För detta fick jag dagsböter. Senare samma år försökte jag slita mig loss när polisen skulle avvisa mig från krogen och det hela utmynnade i att jag fick åtalsunderlåtelse för våldsamt motstånd.

När jag nu kontrollerar mitt belastningsregister så ser jag att de första brotten är kvar där. Jag förstår inte riktigt varför? Ska de inte gallras efter 5 år, alltså 2017?

Åtalsunderlåtelse räknas alltså som allvarligare än penningböter om det är på grund av det som de första brotten finns kvar? Vilket alltså betyder att om jag blivit åtalad och fått böter så hade alla uppgifter redan gallrats?

Det här drabbar såklart mig mycket hårt nu 8 år senare när jag söker nytt arbete och de vill ha registerutdrag.

/B

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Under våren 2012 dömdes du för ett antal lindrigare brott för vilka det utdömdes dagsböter. Senare samma år och till följd av en krogincident blev du även föremål för en utredning om våldsamt motstånd, vilket sedermera ledde till att åklagaren beslutade att inte väcka åtal (åtalsunderlåtelse). Du har vid en egen kontroll mot ditt belastningsregister noterat att de först begångna brotten från 2012 ännu inte har gallrats och detta trots att mer än fem år har förflutit sedan domen fördes in i registret. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och huruvida de först noterade brotten verkligen ska få finnas kvar i belastningsregistret. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Rättegångsbalken (RB).

Lagen om belastningsregister (registerlagen, RegisterL).

Inledningsvis förtjänas det att säga en åklagare får besluta att underlåta åtal för brott, men endast under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts och om det exempelvis kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, vilket stadgas i 20 kap. 7 § 1 st. 1 p. RB. Det innebär dock inte att brottet inte kommer att utredas. Vidare har en åtalsunderlåtelse samma verkan som en dom varför denna också antecknas i belastningsregistret, vilket sägs i 3 § 4 p. RegisterL. Slutligen ska här tilläggas att en åtalsunderlåtelse är villkorad med att det står klart att en brottslig gärning är förövad och inte sällan fordras härutöver att den misstänkte även erkänner brottet. Jag utgår ifrån att samtliga omständigheter enligt ovan kunde göras gällande under 2012.

Precis som du mycket riktigt själv redan har påpekat ska uppgifter om böter gallras fem år efter domen och detta enligt 17 § 9 p. RegisterL. Men av punkten 11.a i samma lagrum (lagparagraf) framgår det att en åklagares beslut om att inte åtala för brott gallras först tio år efter det ifrågavarande beslutet och detta under förutsättning att du var över 18 år vid tidpunkten för brottet, vilket jag förmodar att så var fallet (annars är det tre år som gäller). Det här är med andra ord förklaringen till att din åtalsunderlåtelse fortfarande syns i belastningsregistret. Att de övriga brotten alltjämt också är synliga beror just på uppgiften om den aktuella åtalsunderlåtelsen. I 18 § 1 st. RegisterL går det att utläsa att om det före utgången av den femårsperiod som gäller för dina först begångna brott görs en ny anteckning beträffande dig gallras ingen av uppgifterna så länge någon av dessa ska finnas kvar i registret. Undantag föreligger dock för penningböter varför uppgifter om sådana böter inte påverkar övriga gallringstider.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan därför följande anföras. Utifrån den information som du har lämnat och givet att du var 18 år eller äldre vid tidpunkten för den brottsliga gärning som ledde till åtalsunderlåtelsen bedömer jag dessvärre att dina uppgifter i belastningsregistret inte kommer att gallras förrän någon gång under 2022.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”