​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om jag begår mord och har blivit dömd och fått livstid fängelse i cirka 18 år och blir frisläppt, gallras mitt brott från belastningsregistret efter 10 år jag har blivit frisläppt och inte begår något brott på 10 år även om jag begått mord som är ett väldigt grovt brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gallringstid finns stadgade i lag om belastningsregister.

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om personer som bl.a. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ålagts påföljd för brott (3 § första punkten). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende på vilken påföljd som dömts ut för brottet (17 §).

En del straff gallras en viss tid efter domen, så som exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom. Ett fängelsestraffs gallringstid beräknas däremot inte efter tiden för domen, utan den beräknas istället efter frigivningen. Fängelsestraff gallras som huvudregel från belastningsregistret 10 år efter frigivningen (17 § första punkten).

Hur gallras uppgifterna om man begår flera brott?

Om det före utgången av gallringstiden för ett brott har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret avseende samma person ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. En uppgift ska dock som senast gallras efter 20 år (18 §). Begår man ett nytt brott under gallringstiden för mordet kan alltså anteckningen avseende mordet finnas kvar längre än 10 år.

När gallras uppgifter om mord från belastningsregistret?

Den lagstadgade påföljden för begånget mord är fängelse, antingen på viss tid eller på livstid (3 kap. 1 § brottsbalken). Som det framgår ovan ska fängelsestraff som utgångspunkt gallras 10 år efter frigivningen. Det innebär att uppgiften om mord kommer att gallras från belastningsregistret 10 år efter att personen frigivits från fängelsestraffet förutsatt att hen inte begår fler brott under tiden för gallringen. Dina antaganden i din fråga är alltså korrekta.

Att en uppgift gallras från belastningsregistret innebär att den förstörs därifrån och inte längre förekommer där. Domen kommer dock alltid att bestå och som utgångspunkt vara en offentlig handling som vem som helst kan begära ut och läsa, så uppgifter om brottet finns på så sätt kvar, men de är inte sökbara i belastningsregistret efter att de gallrats.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91196)