FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2020

När gallras misstankeregistret?

Hej!

Hur länge kommer personen att stanna kvar på misstankar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Som jag förstår det undrar du hur länge uppgifter sparas i polisens misstankeregister. Enligt lagen om misstankeregister finns det fyra situationer då uppgifter om misstanke gallras, dessa är

om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken ellernär en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Se 13 § lag om misstankeregister.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare