När försvinner uppgifter om skadegörelse ur belastningsregistret?

2019-02-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Försvarsmakten har en ny lag på att om man har begått ett brott så kan man inte bli antagen till någon av deras utbildningar. Nu undrar jag om hur länge och när man hamnar i misstankeregister och brottsregister om man har begått skadegörelse enligt BrB kap 12 paragraf 1 och fått som dom dagsböter 50 á 50 kr, dvs. 2500kr? Vet ni hur försvarsmaktens lag ser ut och hur länge man stannar i brottsregister och misstankeregister?
SVAR

Hej!

Mina utgångspunkter

Du undrar, såsom jag förstår din fråga, vilken ny lag det är som gör att Försvarsmaktens inte antar den som är dömd för brott. Du undrar även när uppgifter om en skadegörelsedom gallas ur misstankeregistret och belastningsregistret.

Den nya lagen du åsyftar är nog säkerhetsskyddslagen; men denna har ej trätt i kraft än

Riksdagen har beslutat att anta en ny säkerhetsskyddslag, som uppställer krav på s.k säkerhetsprövning (t.ex att kolla belastningsregistret) för vissa uppgifter. Denna nya säkerhetsskyddslag har emellertid inte ännu trätt i kraft. Den gamla säkerhetsskyddslagen från 1996 reglerar alltså för tillfället fortfarande säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddslagen, såväl den nya som den gamla, är komplicerad, och kompletteras av en säkerhetsskyddsförordningen. Utan att gå in på detaljer är det alltså dessa bestämmelser, som gör att Försvarsmakten kollar misstanke- och belastningsregister innan du (eller någon annan) blir antagen till exempelvis militär grundutbildning.

Uppgifter i misstankeregistret gallras efter att straff meddelats

Regler om uppgifter i polisens misstankeregister finns i lagen om misstankeregister. Enligt 13 § första stycket tredje punkten i denna lag, så gallras en uppgift ur registret när en domstol har meddelat dom med anledning av misstanken, eller om den misstänkte godkänt ett strafföreläggande.

Eftersom du straffats för den aktuella handlingen genom en lagakraftvunnen dom, så är uppgifterna om dig i misstankeregistret gallrade.

Uppgifterna i belastningsregistret om böter gallras efter fem år

Regler om uppgifter i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om den som genom dom ålagts påföljd (straffats) för ett brott (3 § första stycket första punkten i lagen).

I 17 § i lagen regleras när uppgifter skall gallras efter att viss tid passerat. Enligt 17 § första stycket nionde punkten i lagen, skall uppgifter om böter gallras fem år efter att domen meddelades eller strafföreläggandet godkändes.

Du har för din gärning (skadegörelse) straffats med dagsböter. Uppgifterna om dig i belastningsregistret, gallras följaktligen fem år efter det datum då domen meddelades.

Sammanfattning

Säkerhetsskyddslagen är den lag som ser till att Försvarsmakten genomför en säkerhetsprövning innan myndigheten antar någon till en utbildning. Uppgifterna om dig i misstankeregistret gallrades i samband med att du straffades för brottet. Uppgifterna i belastningsregistret, gallras däremot fem år efter den tidpunkt, då domen meddelades.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69309)