FrågaAVTALSRÄTTGåva23/09/2022

När föreligger en bindande gåva och hur påverkas tredje man?

Jag har en fråga om muntligt avtal mellan privatpersoner. Min mamma står som ägare på min och mitt ex hund. Min mamma ska skriva över hundens ägarbeviset på mitt ex. Jag har spelat in mig själv, min mamma och mitt ex (utan hans vetskap om inspelning) i ett muntligt kontrakt om att jag ska få fortsätta träffa hunden efter ägarbytet och att kommunikation ska ske mellan mig och mitt ex. Efter att han fick reda på att det var inspelat ville han inte gå med på det vi tidigare kom överens om. Avtalet var huvudsakligen mellan mig och mitt ex och min mamma var som bara där och bekräftade hennes samtycke till detta. Kan mitt ex och min mamma avbryta det muntliga kontraktet I efterhand utan mitt samtycke?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Hur klassificeras en hund? 

En hund räknas som en ”sak”, vilket betyder att den ska anses vara lösöre i juridisk mening, precis som vilken annan sak som helst, som exempelvis en soffa, TV, dator, stekpanna och så vidare. Det finns ingen lagbestämmelse som säger att en hund är en sak, utan detta har tolkats genom 1:1 jordabalken som fastställer vad fast egendom är. Allt som därför inte är fast egendom anses vara lös egendom, inklusive hundar. 

Vad är äganderättsförvärv?

Att få äganderätt till en egendom kan uppnås på olika sätt och kallas juridiskt för laga fång. Vanligen får man äganderätten till något genom ett derivativt fång, det vill säga när äganderätten övergår från person A till person B. Typiskt handlar det om olika överlåtelser, så som byten, gåvor eller köp. I ditt fall äger din mamma hunden och är därmed rättmätig ägare, vilket också betyder att det endast är hon som får överlåta hunden till någon annan, t.ex. genom att sälja eller ge bort hunden som gåva. 

Vilka krav finns för att ett avtal ska anses föreligga i svensk rätt? 

För att ett giltigt avtal ska uppstå i svensk rätt krävs ett anbud och en accept (1 § 1 st. avtalslagen). Även muntliga avtal är giltiga. Med andra ord kräver lagen att någon erbjuder något till någon annan som då ska anta anbudet. Vidare krävs även ett utbyte av något slag, annars anses överlåtelsen snarare att vara en gåva. Vi skulle exempelvis ha ett bindande avtal, om jag skulle erbjuda dig att köpa min bil för exempelvis 50 000 kronor och du skulle i sin tur anta mitt anbud. 

I ditt fall är parterna din mamma och ditt ex. har vi en situation där din mamma och ditt ex är avtalsparter. Problemet är dock att det inte finns någon motprestation för hunden, dvs. ditt ex får hunden gratis. Därför bör överlåtelsen snarare ses som en gåvohandling än ett avtal enligt avtalslagens regler. 

När föreligger en bindande gåva? 

För att en bindande gåvoöverlåtelse ska anses föreligga krävs att gåvan överlåts frivilligt, att det finns en gåvoavsikt och att själva överlåtelsen av saken görs till gåvomottagaren. Din mamma kan även överlämna ett gåvobrev till ditt ex för att gåvan ska bli bindande (1 § gåvolag). Att därför lova att ge en gåva till någon kan i princip inte bli bindande för gåvogivaren, utan det krävs att antingen ett gåvobrev eller själva saken har överlämnats till en gåvomottagare. En gåvogivare kan såklart ställa villkor i gåvoöverlåtelsen. Typiskt gäller villkor som att gåvan ska användas på ett visst sätt, att gåvan ska vara enskild egendom eller/och att gåvan endast får överlåtas under vissa villkor. Det står gåvogivaren fritt att ställa i princip vilka krav som helst. 

I ditt fall gör jag därför följande bedömning. Du har en inspelning där din mamma samtycker till att du ska få träffa hunden. Om din mamma efter inspelningen överlät hunden till ditt ex, så bör de villkor som du har inspelat gälla. Det är därför viktigt att du sparar inspelningen som bevis på de villkor för överlåtelsen som gäller mellan din mamma och ditt ex. Är det nämligen så att gåvovillkoren bryts av ditt ex, så kan gåvan bli ogiltig och hunden bör i sådana fall återgå till din mamma. 

Du som tredje part i avtalet kan dock få en egen rätt på grund av gåvoöverlåtelsen och dess villkor som du spelade in. Anledningen är att din mamma och ditt ex hade för avsikt att även binda dig genom villkoren, det vill säga att du skulle få rätt att träffa hunden (NJA 2005 s. 142). Detta kan ge dig vissa rättigheter, såsom att gåvoöverlåtelsen inte får ändras utan ditt samtycke, men rättsläget är något oklart.   

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att en hund är en sak i juridisk mening och kan därför överlåtas som vilken annan sak som helst. Saker kan då byta ägare genom en överlåtelse, t.ex. köp, byte eller gåva. Eftersom din mamma officiellt äger hunden, så är det också bara hon som får ge bort hunden i gåva. För att en överlåtelse ska klassas som ett avtal, så kräver lagregeln att det finns ett anbud och en accept, men även att prestationer ska utväxlas. I ditt fall finns ingen motprestation, därför att din mamma vill ge bort hunden gratis. Därför bör överlåtelsen anses vara en gåva. 

En gåvoöverlåtelse blir bindande när ett gåvobrev eller själva gåvan har överlåtits till gåvomottagaren, antingen med eller utan specifika villkor. Bryts dessa villkor, så kan gåvan återgå till gåvogivaren, dvs. din mamma. I ditt fall har din mamma samtyckt till att du ska få träffa hunden, vilket ger dig rätt att få göra det, om hunden har överlåtits till ditt ex. Som tredje part i avtalet kan du även få rättigheter gentemot din mamma och ditt ex, och då bör gåvoöverlåtelsen inte kunna ändras utan ditt samtycke. Har hunden överlåtits och bryter ditt ex mot villkoren, så rekommenderar jag att du och din mamma återkallar gåvoöverlåtelsen. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”