När föreligger brottet förtal?

Min flickväns ena son hade ett märke efter en hand på ena armen i Och när han for till sin pappa så anmälde han det som våld i hemmet och idag när min flickvän hämtade barnen sa han att han inte ville att dom skulle vara hos mig så de är tydligt han skyller på mig å just när han sa de lyckades hon spela in.

Är det att klassa som förtal?

Det är ingen som vet när och hur de hände men förmodligen under en lek.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad utgör en förtalsuppgift?

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § stycke 1 Brottsbalken (BrB). Förutsättningen för straffrättsligt ansvar är att någon pekas ut så som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

Ansvar för förtal kräver att någon lämnat en uppgift om en annan fysisk person. Uppgiften behöver inte utgöra en bestämd gärning eller omständighet utan även mer allmänna ärekränkande omdömen omfattas. Det krävs dock att det är en uppgift med viss konkretion och inte enbart ett värdeomdöme.

För straffbarhet förutsätts vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Det innebär att ska vara fråga om en nedsättande uppgift, dvs. en uppgift som typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen eller att personen betraktas som en i något avseende "sämre" människa. Att sprida uppgifter om att en person är alkoholist eller narkotikamissbrukare eller säljer sex bör i många fall kunna bedömas som förtal.

När är spridningskravet uppfyllt?

Förekomsten av ett förtalbrott förutsätter att en nedsättande uppgift lämnats till annan än den angripne, uppgiften måste alltså ha fått en viss spridning. Det räcker inte att uppgiften har gjorts tillgänglig för andra utan det måste vara styrkt att någon verkligen har fått del av den. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en utomståendes kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad.

När aktualiseras ansvarsfriheten från brott?

En gärning som utgör förtal i s.k. teknisk mening, dvs. uppfyller rekvisiten i 5 kap. 1 § stycke 1 BrB, kan ändå vara straffri enligt 5 kap 1 § stycke 2 BrB, om den som lämnat uppgiften antingen var skyldig att uttala sig eller om det annars, med hänsyn till omständigheterna, var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för uppgiften.

Huruvida en uppgift är försvarlig att lämna bedöms utan sammanblandning med frågan om uppgiften är san. Försvarlighetsbedömningen kan vara svår och aktualiserar ofta en avvägning mellan olika motstående intressen där bland annat yttrandefrihetsaspekter ska beaktas. Vid försvarlighetsbedömningen måste man ta hänsyn till när, hur och till vem den nedsättande uppgiften lämnades. Syftet med uttalandet har också betydelse.

Först om det är klarlagt att det fanns en skyldighet att uttala sig eller att det var försvarligt att lämna uppgiften finns det anledning att gå vidare till frågan om uppgiftens sanningshalt. Det åligger den som lämnat en viss uppgift att bevisa att uppgiften var sann eller att han eller hon i vart fall hade skälig grund för uppgiften. Bevisbördan är alltså omkastad. Obetydliga avvikelser från sanningen bör kunna tolereras.

Kan den tilltalade inte visa att uppgiften var sann, kan denne ändå undgå ansvar genom att visa att han – objektivt sätt – hade skälig grund för att hålla den för sann. Här torde det räcka för den tilltalade att förklara vart denne hittade uppgifterna samt vilken bedömning av sanningshalten personen gjorde mot denna bakgrund. Ju allvarligare den nedsättande uppgiften är, desto högre måste kraven ställas på att den som lämnade uppgifterna vidtagit skäliga åtgärder för att förvissa sig om uppgiftens sanning.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan konstateras att brottet förtal innehåller en hel del komplicerade avväganden. Det väsentliga för att brott ska anses föreligga är däremot att det 1) varit fråga om en förtalsuppgift, 2) att denna spridits till någon utomstående, samt 3) att det inte föreligger ansvarsfrihet enligt stycke 2. Bedömningen av om brottet förtal föreligger måste dock bedömas i förhållande till det individuella omständigheterna i det enskilda fallet.

I ditt fall kan konstateras att åtminstone spridningskravet torde vara uppfyllt. Däremot är det mer oklart huruvida uppgiften har en tillräcklig konkretion eller om ansvarsfrihet kan föreligga. Utan utförligare omständigheter kan jag därför tyvärr inte uttala huruvida förutsättningarna för förtal är uppfyllda i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”