När får polisen omhänderta ett körkort?

2017-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Polisen möter mig och stannar mig för att de "såg" att jag körde "helt för fort på en 30-sträcka". De har inte mätt upp någon hastighet, inte använt kamera eller laser. De säger att jag och bilen bakom kört "race" vilket inte stämmer. De tog mitt körkort på plats och säger att det handlar om vårdlöst framförande av fordon. Vad har de för lagligt stöd för detta och vad kan följderna bli? Vad kan jag göra till mitt försvar. Känns som att deras ord väger tyngre, men behöver de inte styrka hastighet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ur din fråga kan jag läsa ut tre olika frågeställningar: (1) Vilken bevisning polisen måste föra för att styrka att du har kört för fort, (2) vilket stöd polisen kan ha haft för att omhänderta ditt körkort och (3) vilka medel som står till ditt förfogande för att försvara dig. Eftersom dessa frågeställningar är relativt självständiga i förhållande till varandra kommer jag att besvara dem var för sig.

Fråga 1: I svensk rätt råder fri bevisföring.
I Sverige råder en allmän rättslig princip som kallas principen om fri bevisföring. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken som stadgar att rätten ska avgöra vad som är bevisat efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet. I korthet innebär detta att det inte finns några begränsningar i vad som får användas som bevis och att det är upp till rätten att avgöra vilket värde ett bevis har.

I ditt fall innebär detta att du kan bli dömd för fortkörning oavsett om polisen har dokumenterat din exakta hastighet eller inte. Polisernas vittnesmål kan användas ensamt som bevisning. Givetvis har dock vittnesmålen ett svagare bevisvärde när poliserna inte vet exakt hur fort du körde. Slutligen är det emellertid upp till domstolen att avgöra om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom.

Fråga 2: Polisen kan omhänderta körkortet under vissa omständigheter.
Vid allvarligare trafiköverträdelser kan ett körkort återkallas. Det kan exempelvis ske vid vårdslöshet i trafik eller vid hastighetsöverträdelse som inte är ringa (5 kap. 3 § körkortslagen). Om det i ett enskilt fall kan antas på sannolika skäl att ett körkort kommer att återkallas, ska polisen omhänderta körkortet (5 kap. 7 § körkortslagen). Polisen hade alltså laga stöd för att omhänderta körkortet, förutsatt att det på sannolika skäl kunde antas att körkortet skulle återkallas. Det slutliga beslutet om återkallelse fattar dock Transportstyrelsen, inte polisen.

I ditt fall är det svårt för mig att avgöra om polisen hade grund för att omhänderta körkortet eller inte. Om du enligt polisens uppfattning har gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eller en allvarligare hastighetsöverträdelse är det dock tänkbart att det fanns fog för att omhänderta körkortet.

Fråga 3: Du kan yttra dig till Transportstyrelsen och argumentera för din sak.
Innan Transportstyrelsen eventuellt fattar beslut om att återkalla ditt körkort kommer du erbjudas möjlighet att yttra dig i ärendet. Du har då möjlighet att argumentera för att poliserna har misstagit sig och att du inte alls har kört för fort. Om Transportstyrelsen ändå återkallar körkortet, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Eftersom du har anklagats för att ha begått ett trafikbrott är även den straffrättsliga aspekten av intresse. Såvida inte du har skrivit på en ordningsbot på plats, har du möjlighet att förneka att du har begått något brott. I så fall kan en åklagare väcka talan i tingsrätten för att saken ska prövas av domstol. Vid huvudförhandlingen inför rätten kan du då föra fram dina argument och förklara varför bevisningen mot dig inte håller.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (929)
2021-07-28 Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?
2021-07-28 Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?
2021-07-28 Är ett amerikanskt körkort giltigt vid besök i Sverige?
2021-07-28 Vad är straffet för att köra en elscooter fortare än 20 km/h på allmän väg?

Alla besvarade frågor (94335)