När blir ett stannande en parkering och vem har bevisbördan för felparkering?

2019-12-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
Stannade bilen på vändplats(skylt c42) där det råder parkeringsförbud. Stannade där då anvisad parkering tillfälligt var avstängd. Ställde bilen så långt åt höger som möjligt och i färdriktningen för att hämta min dotter och en kasse med kläder på förskolan. Något som tar 6 minuter. När jag kommer tillbaka till bilen har jag fått en parkeringsanmärkning. Enligt parkeringsanmärkningen har parkeringsvakten endast varit där i 1 minut. Jag anser att ja inte parkerat mitt fordon utan ett stannande där för att hämta min dotter som är tre år och ej klarar sig själv men även en kasse med kläder som anses som gods enligt mig. Samma sak som vid avlastning, hämnting utav gods eller ledsagning utav barn och äldre. Vad gäller?P-vakten har uppenbarligen endast varit vid min bil i 1 minut. Räcker det med att p-vakten säger att han observerat mig i 5 minuter. Finns enligt min mening inga bevis för det, och ord står mot ord. Hur snabb bör man vara? El hur många minuter får det gå innan det anses som en parkering? Och kan jag får rätt vid en bestridan av denna parkeringsanmärkning? Gärna svar hänvisat till paragrafer jag kan använda i en eventuell bestridan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du dels veta om det räknas som parkering eller som avlastning att stanna bilen i ett område med parkeringsförbud för att hämta upp din dotter och en kasse med kläder på förskolan, dels vem som har bevisbördan för att en felparkering verkligen skett.

Som du själv anger är det tillåtet att lossa och lasta på plats där det råder parkeringsförbud. Vändzonen som du stannat bilen i är en sådan plats; det råder parkeringsförbud däremot inget förbud mot att lossa och lasta. När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte detaljreglerat i lag. För att det ska räknas som avlastning ska sådan ske utan pauser utan att fördröjas. Det innebär i sig att även ett längre stopp kan räknas som en avlastning och inte parkering, under förutsättning att det kontinuerligt lastas ut från bilen. I praktiken innebär det att om det inte kontinuerligt pågår lastning eller lossning eller av- eller påstigning av passagerare räknas det som en parkering. Så länge själva lastningen eller lossningen pågår anses det inte vara en parkering. Att flytta avlastat gods från trottoaren upp till t.ex. en lägenhet ingår inte i avlastningen. När godset förflyttas därifrån och bilen står kvar, räknas det istället som parkering. Mycket talar därför i ditt fall, då du lämnat bilen, att det räknas som en parkering (trots den korta tidsperioden). Då du parkerat bilen i strid med gällande parkeringsförbud får det utdelas en parkeringsanmärkning.

En parkeringsvakt har ingen skyldighet att kvarstanna någon viss tid vid en felparkerad bil. Det är således fullt tillräckligt att vederbörande varit vid din bil endast en minut. Som du säger så står "ord mot ord" avseende om bilen parkerats eller inte, varför om en tvist går till domstol någon kommer att åläggas bevisbördan. Vem som har bevisbördan vid tvister om felparkering har avhandlats i praxis. Den kommun för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats har bevisbördan för att parkeringen har skett i strid med gällande villkor (NJA 2013 s. 711 II p.7). När en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat. Bevisbördan innebär att vederbörande måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).

I ditt fall finns det mycket som talar för att du inte stannat bilen för av- eller pålastning av passagerare eller lossning/avlastning då det inte skett kontinuerligt. Eftersom du lämnat bilen är att det räkna som en parkering. Då parkeringen skett i strid med gällande regler får en parkeringsanmärkning utfärdas.

Bevisbördan för att en felparkering skett åligger i regel kommunen/parkeringsföretaget. Dock är kravet lågt ställt. Bevisbördan är i regel uppfylld genom att parkeringsanmärkningen utfärdas och det antecknas därom av parkeringsvakten. Om du påstår att en parkering inte skett alternativt att det skett en kontinuerlig av- eller pålastning, lossning eller avlastning, övergår bevisbördan till dig. Enbart ett påstående om att felparkering inte skett är inte tillräckligt för att uppfylla bevisbördan. Du måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende.

Min bedömning är tyvärr att du får svårt att nå framgång om du bestrider parkeringsanmärkningen då du rent juridiskt inte stannat bilen för avlastning utan du har parkerat den i samband med att du gick och hämtade din dotter på dagis.

Om du har några frågor eller om du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (383)
2020-02-28 Parkeringsbot
2020-02-26 Fråga om giltigheten av en kontrollavgift
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift

Alla besvarade frågor (77546)