När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

FRÅGA
Hej!Äkta makar har skrivit testamente i vilket framgår att "att den av oss som överlever den andra skall få hela den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt samtidigt som hela kvarlåtenskapen skall utgöra enskildegendom".Min fråga är: Efter makens bortgång - behöver jag skicka några kallelser till bouppteckning med bifogat testamente i rekommenderat brev till makens samtliga syskon i Finland ? Det finns bara 2 syskon vid liv av 10 syskon, men det finns flera dussin syskonbarn som jag inte ens känner.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om en kallelse behöver skickas till den avlidnes syskon i de fall hela kvarlåtenskapen har testamenterats bort. Relevanta regler hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Om ett bouppteckningssammanträde ska hållas, är utgångspunkten att alla (eventuella) dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (20 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om det t ex finns gemensamma barn med i bilden kommer dessa alltså att behöva kallas. Den som har till uppgift att kalla till bouppteckningen är make, boutredningsman eller en testamentsexekutor (den vars uppgift är att fullgöra testamentet) (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Det finns ingen skyldighet för de kallade att närvara (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).

I ditt fall behöver du alltså skicka kallelse om det finns några dödsbodelägare, exempelvis gemensamma barn. Av din beskrivning att läsa förefaller inte några gemensamma barn finnas. Kort kan dock sägas att gemensamma barn ingår i den första arvsklassen och är alltid dödsbodelägare, oavsett vad som har testamenterats, till följd av sin s k laglott (en arvsrätt). Om testamentet inskränker på barnens laglott kan det leda till att testamentet inte kan verkställas (7 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes syskon och syskonbarn ingår i den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB), vilket innebär att de inte har en lagstadgad rätt att få ta del av arvet om arvet har testamenterats bort. De är alltså enbart dödsbodelägare om något av den avlidnes kvarlåtenskap har testamenterats bort till någon av dem. Med hänsyn till att din make testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, kommer syskonen alltså inte att utgöra dödsbodelägare och du behöver inte skicka ut kallelser till dem.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?