När är en anställd hos byggnadsnämnden att anse som jävig?

2019-03-08 i Myndigheter
FRÅGA
Fråga om jäv. Kommunanställd tjänsteman vars uppgift är att som ensam i kommunen godkänna bygglovsansökningar, bedriver aktivt samtidigt arkitekt-bolag tillsammans med anhörig i samma kommun. Onekligen är situationen stickande och frågan om jävsituation uppstår. Hur bedömer Lawline detta faktum.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jävsreglerna i bland annat kommunallagen är en viktig förutsättning för att säkerställa att anställda hos myndigheter agerar opartiskt vid handläggning av ärenden. Enligt 12 kap. 5 § plan- och bygglagen gäller bestämmelserna om nämnder i kommunallagen även för byggnadsnämnden. Bestämmelserna om jäv för anställda i kommunala nämnder återfinns i 6 kap. 28-32 § kommunallagen (se 7 kap. 4 § kommunallagen). I denna bestämmelse framgår de s.k jävsgrunderna.

En anställd i en nämnd är jävig om:

saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Huruvida en anställd inom en kommunal nämnd är jävig beror alltså på om personen i fråga kan anses vara opartisk eller inte i ett enskilt ärende hos nämnden. Att en anställd som fattar beslut om bygglov inom byggnadsnämnden är delägare i ett företag som bedriver arkitektverksamhet kan alltså inte i sig utgöra en omständighet som medför att denne anses som jävig i samtliga bygglovsärenden. Det kan dock föreligga jäv om den anställde hanterar ett enskilt bygglovsärende där dennes delägda företag på något sätt är involverat. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara om den anställdes delägda företag ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden, som sedermera handläggs av den anställde själv.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (261)
2019-07-16 Vad kommer min framtida föräldrapenning grundas på?
2019-07-14 Chef hotar med Arbetsdomstolen pga. SGI-utredning, vad gäller?
2019-07-14 ​Kan jag invända mot överförmyndarens entledigande?
2019-06-30 Hur vet man om man kan begära ut information från en myndighet?

Alla besvarade frågor (71218)