När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

FRÅGA
Vad gäller angående konkurrerande verksamhet när man jobbar på ett helägt dotterbolag, som inte har jämförbara tjänster som det konkurrerande företaget, men moderbolaget har samma tjänster. Mer specifikt handlar fallet om att jobba för en bank, samtidigt som man jobbar för ett dotterbolag som sysslar med nyhetsrapportering som ägs av en annan bank. Det finns med andra ord ingen nytta av information som delges av den ena arbetsgivaren hos den andra arbetsgivaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om arbetstagarens lojalitetsplikt

En arbetstagare får inte skada arbetsgivaren. Detta är inte lagstadgat utan följer av allmänna rättsliga principer. Utöver avtalsrelationen om förmögenhetsprestationer (arbetsutförande mot lön) anses råda ett personligt och tillitsbaserat förhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som sträcker sig längre än kontraktsförhållanden i övrigt. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen intressen före egna i fall av pliktkollision (AD 1994:79).

Konkurrerande verksamhet - när är det inte tillåtet?

Bedrivande av konkurrerande verksamhet i förhållande till arbetsgivarens är som huvudregel otillåtet. All verksamhet som till viss del sammanfaller med arbetsgivarens verksamhet är av självklara skäl inte otillåtet eftersom det vore oproportionerligt långtgående. En gränsdragning fordras.

För att konkurrerande verksamhet ska vara otillåtet krävs att det handlar om att arbetstagarens sidoverksamhet utgör ett illojalt förfarande genom konkurrensen med arbetsgivaren. Härutöver krävs att den konkurrerande verksamhet tillfogar, eller är ägnad att tillfoga, arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller att verksamheten sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som annars oskäligen illojal mot arbetsgivaren (AD 2009:38, AD 1993:18 mfl). Även förberedelser till konkurrerande verksamhet kan vara illojalt om arbetsgivaren tillfogas skada (AD 1982 nr 39). Slutligen krävs att arbetsgivaren inte samtycket till den konkurrerande verksamheten; efter samtycke kan arbetsgivaren självfallet inte invända. En presumtion råder om att arbetsgivaren inte samtycker till konkurrerande verksamhet. I det fall arbetsgivaren uppmärksammar om att viss konkurrerande verksamhet inte accepteras ses bedrivandet som i hög grad illojalt (AD 1993:18).

Undantag är att det aldrig är illojalt att söka anställning i konkurrerande verksamhet (AD 1998:80) eller att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. Vissa undantag från det sistnämnda råder vid avtalade konkurrensklausuler där lojalitetsplikt består för viss övergångsperiod.

Otillåten konkurrerande verksamhet - vad är följden?

Som utgångspunkt utgör otillåtet bedrivande av konkurrerande verksamhet grund för avskedande eftersom det anses som att "arbetstagaren arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren" (18 § LAS). I mildare fall av konkurrerande verksamhet är det möjligt med uppsägning på grund av "personliga skäl" (7 § LAS). Bedömningen av allvaret sker utifrån vissa grunder. För det första beaktas konkurrensomfattning, vilket avser om om verksamheten är helt eller endast delvis konkurrerande med arbetsgivarens (AD 1980:82). För det andra beaktas den konkurrerande arbetstagarens befattning hos arbetsgivaren; en högre ställning medför högre krav på lojalitet. Slutligen beaktas om arbetsgivaren förklarat att verksamheten inte accepteras men konkurrensen ändock fortsatt, såsom ovan stadgat anses konkurrensen då vara i hög grad illojal (AD 1993:18).

Sammanfattning och synpunkter avseende ditt fall

I ditt fall synes råda att verksamheterna inte är direkt konkurrerande. Ett helhetsperspektiv måste dock vidhållas vid bedömningen och det kan frågas vad syftet med ifrågavarande nyhetstänst är; sannolikt är det att främja moderföretagets kundrelation såsom en marknadsförings och tillitsstrategi. I sådant fall blir syftet med nyhetsverksamheten sannolikt att stärka moderföretagets (bankens) marknadsetablering i förhållande till andra banker. Detta ger för handen att konkurrerande verksamhet mycket väl kan anses föreligga. För att konkurrens ska föreligga är det inte ett krav att du otillbörligen nyttjar "insider-information" till förmån för ett konkurrerande företag, även om ett sådant förfarande uppenbarligen är otillåtet konkurrerande. Mitt råd till dig är att du talar klarspråk med dina arbetsgivare om omständigheterna för att säkerställa att du inte hamnar i en framtida konflikt som enkelt kunnat undvikas. Motivera då för din sak och eftersträva ett uttryckligt, helst skriftligt, medgivande om att dina uppdrag accepteras såsom icke-konkurrerande. En mer precis bedömning går inte att göra i dessa högst principiella frågor; bedömningen sker alltid från fall till fall utifrån samtliga förevarande omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80636)