När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?

2020-10-24 i Bolag
FRÅGA
Jag har en fråga ang. avgående i handelsbolag. Om A hävdar att denne avgick 1 september, men B,C&D hävdar att A avgick 10 Oktober. Är väl då 10 oktober som gäller då avgående kräver resterande bolagsmännens acceptans samt godkännande?Om då en skuld som utfärdades av kredit 1 Oktober och den borgenären kräver A på skulden den 20 oktober, har denne skyldighet att betala denna? Då skulden är registrerad då A fortsatt var bla registrerad hos bolagsverket, men hon nu när borgenären kräver just henne på fordran? Hur blir det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om handelsbolag finns i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.

Bolagsavtal på bestämd och obestämd tid

Ett utträde av bolagsman innebär en ändring av bolagsavtalet. En ändring av bolagsavtalet krävs samtycke av alla bolagsmän. Ett utträde innebär alltså att det krävs samtycke av samtliga bolagsmän, förutsatt att bolagsavtalet är slutet på bestämd tid. Om en bolagsman lämnar bolaget utan att ha rätt till detta kan hen bli skyldig att betala skadestånd för den ekonomiska skada som bolaget och de andra bolagsmännen drabbas av.

Har ett avtal av handelsbolag slutits för obestämd tid kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst. Bolaget ska då likvideras inom sex månader efter uppsägningen (2 kap. 24 § BL). Det innebär alltså om avtalet är på obestämd tid så kan en bolagsman avgå när som helst och utan att det krävs samtycke av andra bolagsmän. Och detta medför en grund för att bolaget ska träda i likvidation.

Enligt lagen får dock bolagsmännen avtala att en bolagsman eller hans rättsinnehavare skall utträda ur bolaget istället för att bolaget ska träda i likvidation (2 kap. 29 § BL). Regeln innebär alltså att man får reglera i bolagsavtalet att en bolagsman får utträda avtalet utan att bolaget behöver likvideras. Om det inte finns en sådan reglering i bolagsavtalet kan bolaget istället för likvidation utesluta den bolagsmannen som vill träda ur avtalet.

För att kunna utesluta en bolagsman ska:

- De övriga bolagsmännen gå med på beslutet, och

- Den som ska uteslutas ska erhålla ett lösenbelopp som motsvarar vad han skulle ha erhållit om bolagsskifte hade ägt rum (2 kap. 30 § BL)

Ansvar gentemot tredje man

En bolagsman som avgår svarar inte för de förbindelser av bolaget som uppkommer efter avgången, om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolagsmannen avgått (2 kap. 22 § BL).

Upphör en näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksamheten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall en uppgift som har registrerats, ska anmälan om det utan dröjsmål göras till Bolagsverket (13 § handelsregisterlagen).

Registrering eller avregistrering som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken haft eller borde ha haft vetskap därom (19 § handelsregisterlagen).

Dessa regler innebär att vid ändring av bolagsavtalet eller vid bolagets likvidation ska bolaget göra en anmälan till Bolagsverket. Anmälan gör att man kan gardera sig gentemot bolagets borgenärer. Detta eftersom en registrering till Bolagsverket skapar en presumtion om att uppgifterna har kommit till tredje mans kännedom. Ett utträde av en bolagsman ska därför genast registreras så att den utträdande bolagsmannen inte behöver svara för förbindelser som uppkommer efter dennes avgång.

Vad gäller i ditt fall

Eftersom det inte framgår i din fråga huruvida bolagsavtalet är på bestämd eller obestämd tid så kan jag inte dra någon slutsats till när bolagsmannen anses ha avgått. Om bolagsavtalet är på bestämd tid så krävs det samtycke av de övriga bolagsmännen för att utträdet ska vara giltigt. Däremot om bolagsavtalet är på obestämd tid så kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst och utan krav på samtycke. Detta medför en grund för likvidation och bolaget då ska likvideras inom sex månader efter uppsägningen. Bolaget behöver dock inte likvideras om annat har avtalats eller om de övriga bolagsmännen beslutar att utesluta och kompensera den utträdande bolagsmannen.

En bolagsman som har avgått svarar inte för förbindelser som uppkommer efter dennes avgång. Dock kan bolagsmannen bli skyldig att svara för förbindelserna om motparten inte kände till eller inte borde känt till att bolagsmannen har avgått. Har man registrerat en bolagsmans utträde så borde motparten ha känt till utträdet och vice versa. Kungjord registrering av bolagsmans avgång innebär i regel att tredje man skall anses äga kännedom därom. Om en förbindelse uppkom innan bolagsmannen avregistrerats kan denne alltså bli skyldig att svara för den.

Eftersom skulden uppkom innan A avregistrerats kan A bli skyldig att svara för skulden om borgenären, vid skuldens uppkomst, faktiskt inte kände till att A har avgått. A har då regressrätt gentemot de övriga bolagsmännen eftersom bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förbindelser (2 kap. 20 § BL).

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?