Några formkrav vid bouppteckningsförrättning

FRÅGA
Min far har gått bort och så vitt jag vet är vi fyra barn genom två olika mödrar som är dödsbodelägare (far var skild och ensamstående och mödrarna är fortfarande i livet) (släktskapsutredningen har ännu inte kommit). Jag tänkte samla ihop informationen och sammanställa bouppteckningen på skatteverkets blankett, dödsboets tillgångar är av enkelt slag, konto och fond av ringa värde. Som förrättningsmän tänkte jag ta två kollegor till hjälp.Nu till själva frågan. Hur gör vi förrättningen enklast och bäst rent praktiskt; vi är jämt fördelade mellan Kiruna och Skåne. Jag tänker att jag gör klart handlingen med bilagor och e-postar till syskon för påseende. Om de tycker att allt ser rätt ut lämnar jag vidare till mina kollegor så de kan granska. Men sedan?Jag kan ju ta fullmakter från syskonen men vill samtidigt vara säker på att de känner sig trygga, mina halvsyskon har jag just ingen relation med. Kan man göra förrättningen via telefon/Skype eller motsvarande? Finns det några formkrav på en förrättning?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr bouppteckningen hittar du i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du här .

Enligt ÄB 20:1 måste en bouppteckningsförrättning hållas tre månader efter dödsfallet.

Kallelse

Det första som måste ske är att alla dödsbodelägare – dödsbodelägare är de som skall ärva din far; utifrån vad du skrivit så är det du och dina tre syskon ÄB 18:1 – kallas till bouppteckningen ÄB 20:2. Kallelse skall ske i god tid innan förrättningen. Vad detta innebär är inte tydligt fastslaget i lagen, dock bör kallelsen skickas två veckor innan förrättningen skall hållas.

Förrättningen

De som skall kallas till förrättningen skall även närvara vid förrättningen. Kan de inte närvara så kan bouppteckningen ändå registreras av Skatteverket om de blivit kallade – då krävs det kallelsebevis – eller om någon som närvarar har en fullmakt att företräda dem vid bouppteckningsförrättningen.

Om dödsbodelägaren inte kunnat närvara så måste det styrkas att de blivit kallade ÄB 20:3 st 2. Detta kan göras på två sätt. Det första sättet är att kallelsen skickats per rekommenderat brev och att kvittot som givits på försändelsen sedan bifogas bouppteckningen. Det andra sättet är att man bifogar en av dödsbodelägaren undertecknad kallelsebekräftelse.

Enligt ett ställningstagande från skatteverket så kan bouppgivaren – personen som bäst vet vad som finns i dödsboet och som skall berätta för de övriga vad som finns däri ÄB 20:6 – närvara via högtalartelefon eller liknande. Man bör kunna nyttja detta ställningstagandet för att argumentera för att registrera en bouppteckning där en dödsbodelägare närvarat via samma typ av tekniska hjälpmedel. Dina syskon bör alltså kunna närvara genom skype eller telefon. Jag vill dock höja ett varningens finger och påtala att jag inte kan garantera att detta är ett förfarande som Skatteverket skulle godkänna. Flera saker talar för att det är ett acceptabelt förfarande men jag kan inte hitta något absolut stöd i rättskällor.

Ett annat sätt för dem att närvara är genom fullmakt. Du nämner att du har en – det är dock viktigt att det klart framgår att du har rätt att företräda dina syskon vid bouppteckningsförrättningen.

Bouppgivaren och förrättningsmännen skall skriftligen intyga att det som står i bouppteckningen är sant ÄB 20:6. Tänk på att du som dödsbodelägare inte kan vara förrättningsman däremot kan du vara bouppgivare.

Avslutningsvis måste åtminstone en av förrättningsmännen enligt praxis vara närvarande vid bouppteckningsförrättningen men den andre kan läsa igenom handlingarna i efterhand.

Summering

Det finns alltså vissa formkrav; huvudpunkterna är att åtminstone en förrättningsman är närvarande vid bouppteckningsförrättningen, att dödsbodelägarna är närvarande eller har kallats i god tid och att det finns en bouppgivare. Jag skulle råda dig att använda fullmakter från dina syskon. Efter detta finns det inget som hindrar dig från att låta dem vara med via skype eller högtalartelefon även om Skatteverket inte skulle komma att godkänna deras närvarande.

Tänk på att det även finns vissa formkrav för vad som skall antecknas i bouppteckningen. Om du har fler funderingar rörande det eller rörande vad jag författat är du välkommen att höra av dig eller titta i Skatteverkets broschyr SKV 461.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll