Muntliga avtal om skulder - giltiga?

Jag lånade ut 200,000 kr till min x fru för några år sedan. Vi upprättade ett skuldebrev med angiven ränta 1,5%. Vi skrev bägge på detta skuldebrev.

För några månader sedan ville hon att vi skulle sänka räntan till noll procent. Då räntan enligt skuldebrevet räknas upp och läggs till kapitalbeloppet skulle en sådan förändring innebära att jag inte får någon ränta alls.

Jag skrev ett tilläggsavtal med referens till det första avtalet, signerade det, scannade det och mailade det till henne. Jag antog att vi båda skulle signera det. Samma dag kom vi överens muntligen att det räckte att sänka räntan till 1%. Jag ändrade i min orginalversion för hand och antog att hon skulle underteckna orginalet (som hon då skulle få).

Vi glömde att låta henne signera orginalet. Hon hävdar nu att hennes email version gäller. Jag hävdar att mitt orginal gäller.

Vem har rätten på sin sida? Om det blir en bevisfråga och inga andra bevis finns, vem får sannolikt rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Vilket avtal gäller?

För att ett avtal ska vara giltigt krävs det att det föregås av ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Med andra ord krävs det att båda parter är överens om avtalets innehåll. Det finns inga formkrav i skuldebrevslagen om hur ett skuldebrev ska vara utformat. Det framgår dock vissa krav i lagens förarbeten, närmare bestämt följande:

Det aktuella dokumentet ska vara skriftligt. Det är viktigt att det framgår vem som är utgivare av skuldebrevet. I detta ingår också som huvudregel ett krav på namnteckning och signatur av både gäldenären (långivaren) och borgenären (låntagaren).Det ska bara ge uttryck för en fordran.En eventuell bakomliggande motprestation ska inte framgå (kravet ska vara ensidigt).Det ska röra en utfästelse om ett penningbelopp.

Det ska dock observeras att även muntliga överenskommelser om att någon är skyldig någon annan pengar är giltiga, under förutsättning att fordringsägaren kan styrka avtalet.

I ditt fall är alltså samtliga avtal giltiga, och den senaste versionen är den riktiga. Precis som du har identifierat så finns det dessvärre svårigheter med att styrka ett muntligt avtal. Att du har ändrat i originalet kan tänkas vara till din fördel och styrka den muntliga överenskommelsen. Å andra sidan kan det även tänkas vara ett argument från motparten för att styrka att du ensidigt har ändrat i dokumentet. Bevisfrågor är svåra och komplexa och det är därför svårt att ge ett konkret svar på vem som med säkerhet kommer få rätt i domstol.

Sammanfattning

Ett skuldebrev ska vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående och innehålla summan som ska betalas. Muntliga avtal om skulder är dock också giltiga, vilket innebär att det är din version (det vill säga den sist överenskomna) som gäller. Ytterst blir det dock en bevisfråga, och hur bevisvärderingen kommer ske i domstol är svårt för mig att med någon sannolikhetsprognos fastslå. Domstolen kommer dock innan förhandlingarna försöka få er som parter att förlikas, och då kan en ränta runt 1 % framstå som rimlig eftersom den ursprungliga räntan var avtalad till 1,5 %. Mitt råd till dig är därför att försöka nå en frivillig överenskommelse med din motpart, eftersom domstolsprocesser både kan vara tidskrävande och kostsamma.

Om du skulle behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du skulle vara intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”