Muntlig uppsägning från arbetsgivare

Hej,

Jag skrev i januari på en projektanställning hos min arbetsgivare som skulle gälla till och med 2016-12-31 om inget annat avtalades mellan parterna. Måndagen 16 maj 2016 blev jag muntligt uppsagd på grund av arbetsbrist med info om en månads uppsägningstid. Jag har alltså inte fått någon skriftlig uppsägning. I avtalet står följande:

"Anställningen påbörjas 2016-01-18 och avslutas senast 2016-12-31 om inget annat avtalas mellan parterna, efter avtalets tecknande." Det står också att uppsägningstid följer lagen om anställningsskydd. Jag önskar få hjälp att tyda och få veta vad det är som egentligen gäller vid uppsägning pga arbetsbrist vid projektanställning och om det räcker med muntlig info

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppsägning måste enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 7 § vara sakligt grundad. En saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Till arbetsbrist räknas alla skäl som hänför sig till arbetsgivarens organisation och inte till enskilda arbetstagare. Det är arbetsgivaren själv som bedömer när arbetsbrist föreligger. Arbetsdomstolen ifrågasätter väldigt sällan arbetsgivares bedömningar i denna situation, det är därmed svårt att bestrida en arbetsgivares påstående om att arbetsbrist föreligger.

Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist måste arbetsgivaren beakta en viss turordning. Som huvudregel ska den arbetstagare som sist blivit anställd inom den verksamheten där arbetsbristen föreligger bli uppsagd först.

Arbetsgivaren måste dessutom iaktta sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren innan han säger upp en anställd måste försöka bereda annat arbete åt den anställde, eller vidta andra typer av åtgärder, t.ex. anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid.

Att avtala om en månads uppsägningstid är förenligt med LAS 11§. För att ha rätt till längre uppsägningstid krävs att anställningstiden har uppgått till mer än två år.

Dock ska en lagenlig uppsägning vara skriftlig. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att han vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av LAS 8 §.

En muntlig uppsägning är fortfarande giltig men innebär ett formaliafel som kan medföra skadeståndsskyldighet enligt LAS 38 §.

Eftersom du blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer att kunna kräva skadestånd från din arbetsgivare. Detta krav måste du enligt LAS 41 § ställa till arbetsgivaren inom fyra månader efter att din anställning upphört.

Är du medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Är du inte medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd vid tingsrätten.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander AhlfontRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000