Möjligheter att som köpare komma ur ett avtal om köp av tjänst mellan näringsidkare, där säljaren är ett oseriöst företag.

2020-04-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Det ringde en försäljare till mitt företag, med dolt nummer, det gällde sökordsoptimering. Jag ingick avtalet då jag nyligen startat mitt företag och tänkte att det kunde vara ett bra sätt att synas för nya kunder. Det här är verkligen det dummaste jag har gjort, ångrar mig så mycket. De har gjort en ny sida, som inte liknar min, skrivit om text som inte stämmer (det ser ut som något jag skrivit den) och säger att det är så det måste vara för att vara synlig.Jag skickade in en ångerblankett väldigt tidigt men fick svar att jag inte kunde komma ur avtalet. Finns det något sätt jag kan avsluta detta avtal? Det kan förstöra utbildningen jag går eftersom det står att jag redan är utbildad, det kan förstöra mig och mitt företag, att kunder får felaktig information gällande mig och mina tjänster. Jag är helt förtvivlad! Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du ingått avtalet i egenskap av företagare omfattas du tyvärr inte av konsumenträttsliga skyddsregler. Detta innebär att man på ert avtal istället tillämpar de vanliga reglerna om avtal och köp mellan näringsidkare. Man tillämpar då i första hand det avtal som verkar gälla er emellan, och i andra hand reglerna i köplagen (KöpL). Det kan sägas att köplagen egentligen endast berör köp av lös egendom, men den kan vara relevant som vägledning även vid köp av tjänster, eftersom det inte finns någon särskild lag för just tjänster. Även avtalslagen (AvtL) är relevant i denna situation.

Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika delar av din fråga. Först och främst ska jag dock börja med att beskriva hur jag förstått förutsättningarna i denna situation.

Bakgrund - ett avtal mellan näringsidkare om köp av tjänst

Jag förstår det alltså som att ni har ett avtal som gäller mellan dig i egenskap av företagare och ett företag som levererar tjänster i form av sökordsoptimering. Jag förstår det också som att ni ingått detta avtal via telefon. Jag vet dock inte om det förekommit ytterligare handlingar, som att du skrivit på något skriftligt eller accepterat ett avtal genom betalande av en faktura eller dylikt. Jag vet alltså inte vad avtalet närmare har för innehåll, alltså vad tjänsten handlar om och vilka villkor ditt avtal har.

Avsluta avtalet

Enligt huvudregeln inom avtalsrätten gäller principen att avtal ska hållas. Det finns dock flertalet undantag till den huvudregeln. Jag ska i det följande redovisa för vissa av dessa som kan vara relevanta i ditt fall, och som kan göra det möjligt för dig att avsluta det avtal som ingåtts.

Svek

Det som skett skulle kunna röra sig om så kallat svek enligt AvtL 30 §. För att detta ska kunna tillämpas krävs dock att säljaren förfarit särskilt vilseledande. Det krävs i princip att säljaren gjort vad som skulle kunna bedömas som bedrägeri på så sätt att hen medvetet undanhållit eller ljugit om sina verkliga intentioner på ett sådant sätt att du aldrig skulle ingått avtalet om du vetat om dessa saker. Det krävs alltså mer än att man är besviken på resultatet av avtalet, utan det ska röra sig om verkligt bedrägligt beteende. Det är nämligen höga krav för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas. Om du känner att denna bestämmelse dock verkligen kan vara tillämplig på ditt fall kan du fundera på att åberopa den gentemot säljaren.

Effekten av att denna bestämmelse är tillämplig är att avtalet är ogiltigt. Detta innebär att allt relaterat till avtalet i princip ska återgå: både säljarens prestation och köparens betalning. Det är dock som sagt höga krav för att denna bestämmelse ska vara aktuell. Därför går jag nu vidare till nästa möjlighet att avsluta avtalet.

Hävning

Jag har som sagt ingen närmare insikt om innehållet i det avtal som ingåtts. Innehållet i ert avtal framgår antingen av det som sagts i ert telefonsamtal vid ingående av avtalet, eller på ett eventuellt skriftligt avtal om sådant finns, eller möjligtvis i både telefonsamtalet och ett skriftligt dokument. Det är dock uppenbart att du är missnöjd med tjänsten, och jag förstår det även som att du inte alls förväntade dig att tjänsten skulle vara på det sätt som blivit.

Det verkar till och med som att företaget ifråga gått helt utöver vad man rimligen kan förvänta sig av en sådan tjänst som du köpt. Med detta menar jag att företaget inte rimligen borde ha gått som långt som att mot din vilja skriva en text som uppger sig härröra från dig men som är felaktig och lögnaktig. Dessutom har de visat sig ovilliga att ändra dessa felaktigheter när du påpekat dem. Såsom jag uppfattar detta kan det mycket väl röra sig om ett avtalsbrott, eftersom företaget inte rimligen levererat den tjänst du blev lovad.

Med dessa förutsättningar kan det finnas förutsättningar för att häva avtalet. Med hävning menas att avtalet helt eller delvis går åter, på så sätt att tjänsten i största möjliga mån återgår och du får dina pengar tillbaka.

Frågan är dock vad som krävs för hävning och om du faktiskt kan häva avtalet. Som sagt är det i första hand ert avtal som reglerar förutsättningarna för hävning. Endast om det inte står något särskilt i avtalet om frågan kan man gå direkt till köplagen och ta ledning av den lagens bestämmelse om hävning. Enligt KöpL 39 § får köparen (vid köp av varor) häva ett avtal om det föreligger ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. I ditt fall som handlar om köp av tjänster kan denna bestämmelse alltså ändå ge vägledning. Detta innebär att du bör kunna häva avtalet om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Med hänsyn till vad jag sagt om hävning kan du alltså göra en bedömning av om du tycker att det är klart att säljaren begått ett avtalsbrott, samt att detta är väsentligt och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Du bör då särskilt fundera över vad som var avtalat och om det du nu fått på ett uppenbart och negativt sätt avviker från vad som var avtalat. Vad gäller huruvida säljaren insåg eller borde ha insett att det rörde sig om ett väsentligt avtalsbrott kan detta nästan anses uppenbart, då säljaren inte alls verkar ha agerat lojalt mot dig vid utförandet av tjänsten. Det krävs dock också att problemet inte smidigt kan avhjälpas. Om säljaren alltså kan och är villig att smidigt fixa till problemet har hen alltså generellt rätt att först göra det eller åtminstone försöka. I detta fall har de redan motsatt sig att åtgärda problemet och det lutar mot att de förbrukat sin möjlighet.

Du bör alltså fundera över om förutsättningarna för hävning kan tänkas vara uppfyllda. Om du uppfattar att så är fallet kan du då meddela säljaren om att du häver avtalet, samt skälen därtill. I samband med detta bör du bestrida samtliga fakturor från säljaren och/eller kräva tillbaka det du betalat.

Uppsägning

Det kan hända att du bedömer att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att avtalet ska vara ogiltigt på grund av svek eller för att häva avtalet. Du kan i så fall åtminstone säga upp avtalet. Jag vet inte om det rör sig om en tjänst som levereras vid ett tillfälle, eller om det rör sig om ett avtal som sträcker sig över en viss bestämd tid eller tillsvidare. Om det dock rör sig om ett tillsvidareavtal ska du kunna säga upp det. Då ska det antingen finnas en uppsägningstid, eller så bör du kunna säga upp avtalet till att upphöra 30 dagar efter din uppsägning.

Man får alltså först kolla på om det finns en uppsägningstid i ert avtal. I så fall gäller den uppsägningstiden. Om avtalet gäller under en viss bestämd tid kan det dock vanligen inte sägas upp såvida det inte finns något avtalsvillkor om uppsägning. Men om det rör sig om ett tillsvidareavtal utan en bestämd uppsägningstid ska du helt enkelt kunna säga upp avtalet men en skälig uppsägningstid, som framkommit i bland annat domstolspraxis (se NJA 2009 s. 672). En sådan uppsägningstid borde definitivt inte vara mer än 30 dagar med hänsyn till att avtalet är nytt och det inte borde krävas längre uppsägningstid med hänsyn till säljarens intresse.

Vad bör du göra?

Det finns alltså tyvärr inget klart svar på vad du kan och bör göra. I ditt fall finns det flera oklarheter som gör frågan svårbedömd. Du verkar å ena sidan ha råkat illa ut med ett oseriöst företag som inte verkar särskilt intresserat av att leverera en korrekt tjänst, men du har å andra sidan ett avtal med dem och de har levererat någon typ av tjänst. I detta läge bör du alltså, utifrån vad jag redogjort för, göra en egen bedömning av dina alternativ.

Du bör alltså fundera över om du kan åberopa att avtalet är ogiltigt eller om du kan häva avtalet, eller om du måste säga upp avtalet och då ändå betala för tjänsten.

Om du bestämmer dig för någon av dessa alternativ bör du kontakta säljaren och meddela din vilja att avsluta avtalet på något av de redovisade sätten. Om du inte är helt säker på att du har rätt kan det vara värt att kompromissa om säljaren är medgörlig på det sättet.

Enligt min bedömning, utifrån hur jag uppfattar din situation, är det närmast till hand att du gör på följande sätt:

Du bör åtminstone höra av dig till säljaren och kräva att de rättar till de saker som kan skada dig på de sätt du beskrivit, och att du annars kommer att häva avtalet. Du bör i vilket fall som helst inte tolerera att det som kan skada dig står kvar, och du bör alltså i vilket fall som helst kräva att det ändras (och du bör inte betala någon typ av avgift till säljaren för att ändra på det även om de vill ha det). På så sätt kan säljaren få en möjlighet att rätta till tjänsten och leverera vad som lovats, med hot om hävning. Detta kan möjligtvis vara det mest korrekta att göra i din situation.

Om du inte kan komma överens med säljaren och du tycker att du inte bör behöva betala för tjänsten på grund av att den bör kunna hävas, rekommenderar jag att du häver avtalet och bestrider fakturorna.

Det som då kan hända är att säljaren slutligen lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan vid det laget vara värt att anlita en professionell jurist, vilket vi på Lawline då kan erbjuda dig.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar eller är intresserad av att anlita en professionell jurist på Lawlines juristbyrå kan du kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?
2021-02-08 Skäligt arvode för advokattjänst
2021-01-31 Har en köpare rätt till ersättning för avlivandet av en katt utan att först ha kontaktat säljaren?

Alla besvarade frågor (89547)