Möjligheter att lindra ekonomiska problem föranledda av makes livsföring

2016-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min fru och jag har separerat och lämnat in för skilsmässa som efter betänketid 6 mån blir vid januari 201X. Vi har tre gemensamma barn på snart X , X och X år. Hon har även en pojk på X år sedan tidigare. Jag har tre barn sedan tidigare . Efter familjerådgivningen sedan vintras startade har det varit upp och ner i förhållandet. Hennes depression påverkar och sänker hennes ekonomi genom shopping och snabba beslut. Dessa krediter och bröstoperation, körkort har jag löst åt henne ibland då hennes månadskostnad blivit hög och för tuff för henne. Hon har jobbar inom äldrevården och har utbildat sig med genom åren med. Hon har inte velat ha gemensam ekonomi utan velat betala sina räkningar och jag mina. Jag har fått stått för räkningar inom bostad , drift, huslån , blancolån , bilar mm. Hon har köpt mycket av maten. När hon nu ställde kravet på byta arbetstider för mig och sälja huset så blev det jobbigt . Familjerådgivningen sa då att det är enda sättet att göra henne nöjd då och vi gick hem och hon fortsatte bearbeta mig hemma. Sa min mening att jag bytar arbetstider men inte säljer huset till förlust. Då sa hon att det bara var skiljsmässa kvar. Hon skulle ta hjälp av sin mamma att borga för hälften av alla blancolån. Huset står enbart på mig sedan innan och det vill hon inte ha del av. Hennes mamma backade dock när hon inte hade ett fast jobb inom närtid . Så nu har hon flyttat och lämnat mig kvar med alla lånen ,hennes leasingbil och kostnader .Hjälp!!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Av din redogörelse att döma synes du vilja veta vad som kan göras åt skulderna och den prekära ekonomiska situation de kan antas föranleda. Enligt en allmän grundprincip inom civilrätten blir endast den som ingår ett avtal förpliktad i förhållande till motparten. Samma huvudregel gäller inom äktenskap, varför du inte har något direkt ansvar för eventuella lån och krediter som din fru tagit utan din inblandning (utan dig som avtalspart). I de fall du emellertid antingen varit medlåntagare eller ensam avtalspart svarar du solidariskt respektive enskilt för de förpliktelser avtalen innebär (i förstnämnda fall med regressrätt gentemot din fru). Motsvarande gäller om du är borgensman och din fru inte kan betala. Därtill påverkar lånen fördelningen av ert giftorättsgods eftersom respektive makes nettobalans skall fördelas (notera dock 12 kap. äktenskapsbalken (1987:230) om jämkning).

Att avtal som huvudregel skall gälla betyder inte att du nödvändigtvis saknar möjligheter att mildra, eller ibland helt komma ifrån effekterna därav. Inom avtalsrätten finns en rad ogiltighetsregler och jämkningsregler som kan innebära att skulder sätts ned helt eller delvis. Utan kännedom om annat än att din fru haft depressioner och den svåra situation detta försatt dig i kan ej tillämpligheten av andra regler än de om avtal som slutits under inverkan av psykisk störning respektive trångmål undersökas.

Vad först angår avtal slutna under inverkan av depression märks lagen (1924) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Enligt dess enda bestämmelse saknar avtal som slutits under inverkan av en störning verkan. Återgång av parternas avtalsenliga prestationer skall därför ske och ersättning utges i den mån det som tillkommit den under inverkan av störning agerande varit av nytta för denne. I de fall motparten inte insett att en störning föranlett handlingen, vilket ofta torde vara fallet då en person som inte utåt uppvisar några tydliga avvikelser företar relativt normala rättshandlingar, har vidare motparten, ”i den mån som prövas skälig”, rätt till ersättning för den förlust som föranletts av avtalet.

Om din frus depression är att anse som en psykisk störning beror huvudsakligen på hur allvarlig den varit. I ovannämnda lags förarbeten anges det krävas ett i sådan grad nedsatt förstånd att personen, då rättshandlingen företas (avtalet ingås), ej kan tillgodose sina egna intressen. Som framgår kan oftast den företagna handlingens innebörd indikera ett ”bristande förstånd”, varför det orsakssamband som måste föreligga i viss mån även kan sägas påverkan bedömningen av om någon störning alls existerat. Några exakta gränser kan därför inte dras (graden av oförstånd kan svårligen mätas enligt en numerär skala). Detta behöver dock inte få någon större betydelse för utfallet eftersom andra ogiltighetsregler kan äga tillämpning vid mindre allvarliga störningar.

Enligt motiven till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan förkortad ”AvtL”) kan dess 33 §, vilket föreskriver ogiltighet, tillämpas då någon är urstånd att klart bedöma en handlings innebörd, utan att helt sakna förstånd och motparten ägt kännedom därom, förutsatt att det skulle stå i strid med tro och heder att göra handlingen gällande. Kravet på insikt innebär naturligtvis en viss skärpning då ogiltighet enligt 1924 års lag kan följa även vid god tro, men bestämmelsen kan ändå få viss betydelse om din fru slutit avtal med någon som insett att hon agerat under påverkan av någon form av nedsatt förstånd och det därför skulle vara särskilt omoraliskt att avkräva henne avtalsenlig prestation (jfr även 31 § AvtL).

Slutligen kan också 36 § AvtL bli aktuell. Enligt ifrågavarande paragraf kan avtalsvillkor eller hela avtal jämkas eller förklaras ogiltiga om de är att anses som oskäliga på grund av omständigheter vid avtalets ingående, senare inträffade händelser eller omständigheterna i övrigt. Skäl för att anse ett avtal ogiltigt kan exempelvis vara att ena parten inte har verklig nytta av det vartill vederbörande enligt avtalet har rätt eller att densamma befunnit sig i en underlägsen förhandlingsposition och därför inte kunnat göra sin rätt gällande. Vidare kan även villkoren i sig anses oskäliga om det inte råder proportionalitet mellan parternas prestationer.

Vad beträffar de rättshandlingar du företagit får främst ockerstadgandet (31 § AvtL) och generalklausulen (36 § AvtL) sägas vara av intresse. I mer extrema fall torde eventuella direkta eller indirekta påtryckningar från din fru, liksom den mindre fördelaktiga ekonomiska situation tecknade krediter kan antas ha föranlett, kunna anses försätta dig i trångmål. För att ogiltighet skall inträda krävs att motparten utnyttjat föreliggande trångmål för att ”taga eller betinga sig förmåner” som står i uppenbart missförhållande till det värde avtalet ger dig. Ett exempel som vanligen nämns i litteraturen är kreditgivare som ger en redan skuldsatt person ytterligare lån med en oskäligt hög ränta, med vetskap om att personen ifråga befinner sig i en prekär situation. Har så skett kan det vara möjligt att komma ifrån sålunda ingångna avtal. Motsvarande utfall kan, enligt vad som sagts i det föregående, fås genom en tillämpning av 33 eller 36 § AvtL.

En faktor värd att notera vid en undersökning av de avtalsrättsliga ogiltighetsreglernas tillämpbarhet är att endast den som är part i ett avtal som huvudregel kan företa rättshandlingar avsedda att påverka dess innehåll. Du kan således inte, utan fullmakt från din fru, försöka få de avtal hon ensam ingått (utan dig som borgensman) ogiltigförklarade eftersom du saknar partsställning. Hon hade med andra ord själv behövt föra talan om ogiltighet eller jämkning för att komma ifrån åsyftade förpliktelser, trots att de vid bodelning kan påverka fördelningen till nackdel för dig.

Vad du med anledning av det sagda bör göra beror på vad du vill uppnå. På ett första stadium torde det vara klokt att skaffa sig en överblick över skuldförhållandena. Med kunskap om hurdan er ekonomi ter sig bör du utreda tillämpligheten av ovannämnda bestämmelser och i den mån det behövs informera din fru om eventuella möjligheter att lindra skuldbördan och hennes roll i det hela. Skulle du inte lyckas lindra situationen i noterbar grad bör du överväga att (om de flesta skulderna belastar din fru), försöka få andelsbestämningen (vid bodelning) jämkad (om grund därför befinns föreligga). Lyckas inte detta och blir du kvar med påtagligt betungande skulder vore det troligen klokast att kontakta socialtjänsten för att utreda möjligheterna att beviljas skuldsanering.

Eftersom det kan vara svårt att utreda vilka tillgångar och skulder som finns och i vilka fall det kan föreligga grund för jämkning eller ogiltigförklarande torde det vara rekommendabelt att åtminstone initialt ta hjälp av en jurist. Sådant biträde kan, till ett högst konkurrensmässigt pris, ges av Lawline Juristbyrå. För att, vid intresse, få offert på fortsatt hjälp ombeds du sända ett e-postmeddelande till gustaf.wiklund@lawline.se.

Oavsett hur du väljer att gå vidare i ärendet hoppas vi att ni finner en lösning med vilken ni är tillfreds.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85560)