Möjligheter att utkräva uteblivet arvode och e-postmeddelandens bevisvärde

FRÅGA
HejMitt namn är Förnamn Efternamn och jag har hamnat i en situation som jag skulle behöva rådgivning för att kunna lösa. Jag arbetade nyligen som frilansande animtör för ett musikvideo projekt som varade i 30 dagar. Innan jag påbörjade arbetet diskuterade vi budgeten och kam fram via telefon och email att mitt arvode skulle ligga på 40000 kr brutto. När arbetet var slutfört och allt var godkänt av alla parter så kontaktade jag ett faktureringsföretag som skickade en faktura. Denna faktura har inte blivit betald av produktionsbolaget och jag undrar nu vad jag har för möjligheter att genom jurridisk process kunna driva in mitt arvode.Jag har tyvärr inte mycket dokument som styrker mina krav förutom email korrespondans under arbetets gång. Jag har ett email där det tydligt står skrivet hur mycket betlaning jag skulle få för mitt arbete. Se citat "Det är ca 3 min animation, med cell shading kommer man kunna fokusera mer på rörelser och mindre på detaljer. Budgeten är 40.000:-" Detta är uppgifter som jag fick från personen som hade kontakt med själva produktionsbolaget som skulle stå för betalningen. Själv hade jag ingen kontakt med produktionsbolaget utan all kontakt skedde genom denne kontaktperson.Nu undrar jag som sagt vad jag har för möjligheter och hur jag kan driva på för att få min betalning för mitt arbete.bästa hälsningarFörnamn Efternamn
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Uteblivet vederlag för utförd tjänst kan likt andra förfallna fordringar utkrävas antingen genom ansökan om betalningsföreläggande eller stämning i domstol.


Betalningsföreläggande är av störst nytta i de fall det ej föreligger tvist om fordringens existens eftersom gäldenären (den som har en skuld till annan) relativt enkelt kan förhindra ett utslag i enlighet med sökandens begäran genom att framföra en invändning mot anspråket (ärendet kan då istället överlämnas till domstol). Föreligger en reell tvist, vilket här synes vara fallet, kan det därför vara rekommendabelt att istället vända sig till domstol direkt (jfr. 18 kap. 3 a § rättegångsbalken) för att om inte annat spara tid. En mer ingående redogörelse för hur ett betalningsföreläggande och en process i domstol tillgår finns att läsa här.


Att en process kan drivas säger förstås inget om vilka möjligheter du har att nå framgång. Denna fråga är helt beroende av huruvida ett avtal föreligger samt vilka möjligheter du har att bevisa existensen av detta.


Eftersom du med köparen överenskommit om att utföra visst arbete mot utfående av visst vederlag föreligger otvivelaktigt ett avtal (förutsatt att den givna informationen stämmer). Vilken form detta har är i fallet irrelevant då inga formkrav uppställs för allmän försäljning av tjänster.


Vad beträffar bevisfrågan är det desto svårare att uttrycka sig i absoluta termer. Eftersom det i Sverige råder fri bevisföring och fri bevisvärdering har domstolen att i det specifika fallet göra en särskild bedömning. Vilket bevisvärde ett e-postmeddelande har är svårt att uttala sig om då en rad faktorer påverkar bedömningen. Meddelandets innehåll, möjligheterna att spåra de konverserandes ip-adresser samt risken för förfalskningar är endast exempel på sådant som domstolen kan tänkas behöva beakta för att kunna avgöra om den som påstås ha sänt meddelandet verkligen gjort det och då uttryckt en vilja att ingå avtal (bevistemat).


Utöver meddelandet bör ej glömmas att din arbetsprestation är att anse som ett starkt indicium för att ett avtal verkligen förelegat då det måste anses mindre sannolikt att någon skulle arbeta oavlönat. Ytterst är förstås sedvanan i branschen avgörande för vilket värde denna faktor tillmäts.


Sammantaget är det följaktligen klart att du rent juridiskt sett har rätt till arvodet (givet att det inte är att anse som oskäligt högt eller dyl.), medan själva bevisfrågan är mer oklar. Dina reella möjligheter att vina framgång får därför bedömas som något osäkra. Mot bakgrund av detta rekommenderas du kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se för vidare hjälp i ärendet. Att själv försöka driva en process i domstol är inte att rekommendera.


Lagen om betalningsföreläggande och handräckning finns att läsa här och rättegångsbalken här.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81688)