FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/10/2018

Möjlighet att sänka brottsrubriceringen från grov rattfylla till normalgraden av rattfylla.

En icke alkoholist blåser strax över grov rattfylla efter 3 burkar (33 cl ) starköl. Vid läkarundersökning inför alkolås upptäcks dåliga levervärden som visar sig varit dåliga sedan -03, dock ej påtalat/behandlat från vårdens sida. Detta värde även konstaterat försämrat i kombination med blodtrycks och sockerstabiliserande mediciner. MT:s far avled i njurkollaps liknande alkoholisters dock ej heller han alkoholist.

Rekommenderas försvarare att anlitas i detta läget för att påtala MT:s situation? Finns några utsikter att kunna sänka misstanken till normalgraden pga det medicinska som framkommit? Vänligen Camilla

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt så undrar du om det faktum att personens levervärden varit dåliga på något sätt kan sänka bedömningen från grov rattfylla till rattfylla av normalgraden.

Gränsen för grovt rattfylleri är att föraren ska ha haft minst 1.0 promille i blodet eller 0.5 miligram per liter i utandningsluften. Vid bedömningen ska det enligt trafikbrottlagen(TBL) beaktas om föraren har varit avsevärd påverkad av alkohol, eller något annat medel, eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (TBL 4a §). Omständigheterna som är uppräknade är inte bindande, utan de är endast tänkt att vara vägledande exempel. Den uppmätta alkoholhalten är alltså inte ensamt avgörande för hur brottet kommer att rubriceras.

Domstolen måste alltså alltid göra en samlad bedömning av alla omständigheter, för att komma fram till om rubriceringen ska vara grov rattfylla eller inte. Om omständigheterna vid bilkörningen inte medfört någon nämnvärd trafikfara kan brottet rubriceras som rattfylleri av normalgraden, trots att blodalkoholen överstiger 1.0 promille.

Även om promillehalten rent hypotetiskt hade varit lägre om kroppen hade brutit ner alkoholen på ett korrekt sätt (alltså om levervärdena hade varit optimala), kan domstolen ändå anse att grov rattfylla föreligger. I rättsfallet NJA 1999 s. 380 fastställs det att om domstolen väljer att döma till grov rattfylla, även om de vägledande exemplen som framgår av TBL 4a § inte är uppfyllda – måste omständigheterna i det enskilda fallet framstå som försvårande i motsvarande grad som normalt gäller i de fall som anges i lagtexten.

Det är svårt att säga exakt vad domstolen i ditt fall kommer att komma fram till, eftersom jag inte vet exakt hur mycket promillegränsen överskreds, samt andra omständigheter kring färden. Men det är möjligt att i vissa fall bli dömd för rattfylla av normalgraden, även om promillen överstiger gränsvärdet för grov rattfylla.

Angående din fråga om det rekommenderas att anlita en försvarare för att påtala MT:s situation, så vill jag uppmärksamma att rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § Rättegångsbalken. Enligt paragrafens andra stycke får en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt till vilken påföljd som ska väljas och om det finns anledning till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller, om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personligaförhållande eller till vad målet rör. Du kan alltså få en viss möjlighet till en offentlig försvarare, men det är rätten som i varje enskilt fall bedömer om du har rätt till det eller inte.

Även om du inte har rätt till att få en offentlig försvarare har du alltid rätt att anlita en privat försvarare enligt 21 kap. 3 § Rättegångsbalken. Det är dock viktigt att komma ihåg att du då själv får stå för kostnaderna för försvararen.

Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”