Misstänkt för försök till grovt narkotikabrott

2020-05-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej min son 24 år sitter häktad för försök till grovt narkotika brott 5 kg marijuana , de har ej vad jag fattar det som ej hittat det på honom utan de har haft span vid en ev affär. Han har skyddstillsyn för grov misshandel 1 år som blev förlängt i höstas efter ett grovt bedrägeri, sen har han åkt fast med 30 gram marijuana och även beslagtagit 110 000 kontanter så han har fått hem papper på misstänkt pengatvätt för 1 mån sen ca. Jag förtår ju att han kommer inte undan fängelsestraff denna gång, men var skulle det kunna landa på ca för dessa brott ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Enkelt uttryckt så får man endast häkta den misstänkte om det finns sannolika skäl att han gjort sig skyldig för ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minst ett år (alternativt att det föreligger betydande risk att den misstänkte försvårar utredning, fortsätter att begå brott eller dylikt, men vi bortser från det). Som du också nämner i din fråga finns det alltså risk att hans gärning(ar) kommer utmynna i ett fängelsestraff.

Påföljdsbestämning
För att ge dig klarhet i hur påföljdsbestämningen går till så tar vi det från början. Påföljdsbestämningen brukar delas in i två delar: straffmätningsvärde och val av påföljd. Det är straffmätningsvärdet som ligger till grund för påföljdsvalet.

1) Straffmätning
Ifall det rör sig om flerfaldig brottslighet så ska man först och främst konstruera en gemensam straffskala för den samlade brottsligheten, men om jag har uppfattat din situation korrekt så är din son häktad för endast en åtalspunkt. Av 3 § narkotikastrafflagenframgår det att straffet för grovt narkotikabrott uppgår till fängelse i lägst två och högst sju år, vilket utgör det abstrakta straffvärdet för brottet. För att landa i det här tidsspannet tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, bland annat: den skada, kränkning eller fara som garningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det. Försök till narkotikabrott är givetvis inte lika allvarligt som ett fullbordat brott, så i dessa fall är straffvärdet lägre. För att kunna fällas för försök krävs det (kort sagt) att åklagaren lyckas bevisa att din son haft uppsåt till att föröva det fullbordade brottet, att försökspunkten är nådd och att det förelegat konkret fara att det fullbordade brottet skulle ha inträffat.

Därefter ska domstolen beakta omständigheter som kan vara till den tilltalades fördel, då kollar man först i dem så kallade "billighetsskälen" som framgår av 29 kap. 5 § brottsbalkensom kan generera i avdrag från det totala straffvärdet. Eftersom din son fyllt 24 år så betyder det att han inte kan åtnjuta den "ungdomsrabatt" som framgår av 29 kap. 7 § brottsbalken. Som du redan sagt så torde straffmätningsvärdet alltså landa på fängelsenivå.

2) Val av påföljd
Överlämnande till särskilt vård kan bli aktuellt enligt 31 kap. 2 § brottsbalkenifall din son lider av missbruksproblematik så kan rätten överlämna åt socialnämnden att föranstalta om behövlig vård. Det finns dock en rad olika förutsättningar i bedömningen av om den tilltalade är i vårdbehov eller inte, jag kommer inte att redogöra för dem här men dessa framgår av lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Ifall den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning så kan rättspsykiatrisk vård bli aktuellt enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Även om en överlämnandepåföljd inte är aktuell så föreligger det en presumtion mot fängelse enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I din sons fall skulle längden av det totala straffmätningsvärdet och hans återfall i brottslighet kunna tala för att den här presumtionen bryts. Vid denna bedömning ska domstolen särskilt beakta:

Vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft,Vilken tid som förflutit mellan brotten, ochOm den tidigare och den nya brottsligheten är likartade, ellerOm brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

Man brukat säga att ju fler brott desto mer skäl att beakta återfallet, och en tumregel är att högst fyra år får ha förflutit sedan brottsdatumet (alternativt frigivning från fängelsestraffet). Grovt bedrägeri och penningtvätt är två brott som anses vara likartade, (grov) misshandel är dock inte det eftersom det anses vara angrepp på liv och hälsa. Vid återfall i grov brottslighet så finns ett förhöjt straffmaximum om fyra år (som allra mest 18 år) enligt 26 kap 3 § brottsbalken.

Det totala straffmätningsvärdet i din son fall och risken för återfall kan alltså tala för att presumtionen mot fängelse är bruten. Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år.

Nytt brott
Ifall att din son gjort sig skyldig till ett nytt brott inom prövotiden för hans skyddstillsyn kan leda till ny påföljdsbestämning enligt 34 kap. brottsbalken. Huvudregeln i 1 §säger att rätten ska bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Den nya påföljden bestäms med tillämpning av reglerna jag redogjort för ovan, men nu beaktar man risken för återfall och omständigheter i övrigt (i straffskärpande riktning) särskilt mycket.

I ditt fall:
Som du säkert förstår är påföljdsbestämningen ett snårigt rättsområde och det finns heller inga givna regler. Det är fråga om en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff han kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på tal

När det rör sig om stora mängder narkotika och/eller det utgör ett led i en verksamhet så anses det i regel vara mer klandervärt jämfört med exempelvis innehav för eget bruk, men även faktorer som vilken roll din son haft i hanteringen är av betydelse. Mängden av cannabis (som är samlingsnamnet för hasch och marijuana) är bara en av många omständigheter som rätten beaktar. Enligt praxis brukar 5 kilo cannabis kunna utmynna i två års fängelsestraff, mängden är dock bara en utgångspunkt och därvid beaktar man även renhetsgraden samt de omständigheter jag redogjort för ovan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88383)