Misstänkt för brottet Vårdslöshet i trafiken

2018-01-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Jag självorsakat en singelolycka på E18 nära Enköping. Bilen hoppade i mitträcke vid en kort mjuk inbromsning för att öka avståndet till en annan bil som flyttade sig framför min bil från höger fil till väster fil för att göra en omkörning. avståndet mellan oss var ca. 40-50 m och både min och den andra bilen hade ungefär samma hastighet( 110 km/t, och tillåten max fart på sträcka är 120 km/t). Vägen torr asfalt, ingen halka,-9°. Bilen har fått en del skador efter kontakten med mitträcke och jag stannade bilen på höger sida utanför körfält. Jag(63 år) hade två passagerare (62 och 84 år) och klarade helt ok oss. Jag var chockad av händelsen, kom nästan ingenting ihåg när polisen kom( En medtrafikant stannade och jag bad honom att ringa polisen och anmäla olyckan). Polisen sa att jag är misstänkt för brott, vårdslöshet i trafik, och om jag godkänner intervjuas på plats eller om jag vill ha juridisk hjälp. Jag avböjde intervjun med motiveringen att jag kan inte svara tillfredsställande på deras frågor när jag var chockad och inte hade en bild av vad som hänt. Mjuk inbromsning var sista som jag var säkert på just då, visste men inte säker på bilen förflyttning framför mig, det bekräftades senare av mina passagerare, som tycker lika som jag , att jag inte kunde förutse händelsen vid kort och mjuk inbromsning. Nu när allt sitter, känns som nåt fel på bilen, men ej säkert. Är det ovan ett brott? behöver jag anlita advokat? Hur hanterar jag detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har delat in svaret i tre delar: Först redogör jag för hur det går till när man blir misstänkt för ett brott. Därefter går jag in på sakomständigheterna i ditt fall och slutligen redogör jag kort för hur det faktum att du körde i vänsterfilen eventuellt kan påverka den slutliga bedömningen.

När man blir misstänkt för ett brott
När ett eventuellt brott har begåtts ska en förundersökning göras. Förundersökningen leds vanligtvis av en åklagare. Syftet är att utreda om det har skett ett brott och vem/vilka som är misstänkta för brottet samt vad det finns för bevis mot de misstänkta. Polisen håller förhör med den misstänkte och han eller hon har i många fall rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen, oftast en advokat, har till uppgift att hjälpa den misstänkte.

När förundersökningen är klar kan det vara så att åklagaren kommer fram till att bevisningen inte är tillräcklig för att gå vidare. I så fall läggs förundersökningen ner. Om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig så blir det en rättegång där en domstol får avgöra huruvida den misstänkte ska dömas för brottet eller inte. Åklagarens uppgift är då att bevisa att den misstänkte har utfört brottet. Om åklagaren inte kan bevisa att den misstänkte har gjort precis det som står i den särskilda brottsbeskrivningen, så kan den misstänkte inte dömas.

Omständigheterna i ditt fall i förhållande till det misstänkta brottet
Brottet som polisen uppgett att du är misstänkt för, vårdslöshet i trafik, återfinns i 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Såhär står det i lagen:

"Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år".

I ditt fall måste åklagaren alltså kunna bevisa att du väsentligt har brustit i den omsorg eller varsamhet som omständigheterna har påkallat.

Av det du beskriver framkommer ingenting som tyder på att du skulle ha visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, varför andra stycket (grov vårdslöshet i trafik) inte blir aktuellt. Jag kommer därför at fokusera på det första stycket.

Att svara på din fråga; om det du beskrivit utgör ett brott eller inte, är omöjligt. Åklagaren måste presentera vilka bevis som kan styrka att du har gjort dig skyldig till brottet och sedan får domstolen avgöra huruvida de anser att det är bevisat att du har gjort dig skyldig till brottet eller inte. Ibland finns det som tidigare nämnt så pass lite bevisning att åklagaren lägger ner fallet och det blir alltså inte ens någon prövning i domstol.

För att få vägledning kan du jämföra din situation med ett fall som prövades i Högsta Domstolen 2009. Fallet heter NJA 2009 s 819 och handlar om en busschaufför som körde ett 50-tal passagerare mellan Stockholm och Uppsala. En videofilm visar att han, medan han körde bussen, utförde diverse administrativa sysslor. Bland annat antecknade han på passagerarlistor och höll på med sin mobiltelefon. Under flera minuter hade han bara ena handen på ratten medan han utförde dessa sysslor med den andra handen. Riksåklagaren anförde att han därmed hade gjort sig skyldig till brottet vårdslöshet i trafik. Högsta Domstolen ansåg dock att han inte hade gjort sig skyldig till brottet och han friades från ansvar.

Högsta Domstolen motiverade sitt beslut med att brottet främst ska bli aktuellt när trafikanten gjort ett medvetet risktagande, och inte när en trafikolycka inträffat på grund av en tillfällig ouppmärksamhet eller en felbedömning. I Sverige är det inte olagligt att använda mobiltelefon medan man kör, så därmed hade busschauffören inte heller brutit mot någon gällande trafikregel även om hans beteende kunde anses vara olämpligt.

Eftersom väglaget var bra och det inte var så mycket trafik, ansåg Högsta Domstolen att det förelåg en väldigt liten risk för att någon plötslig händelse skulle inträffa. Att använda mobilen och anteckna på passagerarlistorna kan visserligen ha lett till att chauffören var något mindre uppmärksam, men eftersom risken för olycka var så pass liten på grund av rådande vägförhållanden så kunde det inte anses vara visat att han hade tagit en medveten risk. Körningen ansågs därför inte vara vårdslös.

Av det här kan man dra slutsatsen att busschauffören troligtvis hade blivit dömd om han hade gjort exakt samma sak, men att det exempelvis också hade varit dålig sikt eller halt väglag. Man kan också dra slutsatsen att han hade blivit dömd om han gjort exakt samma sak och dessutom kört över hastighetsbegränsningen, eftersom det i sig är ett trafikbrott.

Av din beskrivning tolkar jag det som att du låg i vänsterfilen och bromsade för att öka avståndet till bilen som körde in framför dig, samt att bromsningen gjorde att du sladdade in i mitträcket. Förutsatt att du inte körde för fort har jag svårt att se att du skulle ha gjort dig skyldig till något brott baserat på den beskrivning du har gett. Om domstolen anser att det är styrkt att du har kört över hastighetsbegränsningen kan dock bedömningen bli annorlunda.

Övriga omständigheter som kan påverka bedömningen
I sammanhanget kan det också vara av vikt att beakta två andra aspekter: Man ska ligga i högerfilen när man inte håller på att göra en omkörning. Om man ligger i vänsterfilen "i onödan" kan man få böter. Det skulle alltså kunna vara till din nackdel att du låg i fel fil när olyckan inträffade men det blir samtidigt mycket svårt för åklagaren att styrka att du inte höll på att göra en omkörning.

I Trafikförordningen 3 kap 43 § 2 st står det att en förare som märker att en annan förare avser att köra in i det körfält man själv ligger i, ska anpassa hastigheten för att underlätta för den som kör in i filen. Detta verkar det, enligt din beskrivning, som att du har gjort. Det står också, i 65 och 66 §§ i samma kapitel, att den som byter fil dels måste signalera detta genom att blinka men också måste försäkra sig om att förflyttningen kan ske utan fara för annan. Den bil som körde in framför dig har därmed också ett ansvar och kan, beroende på omständigheterna, ha varit medvållande till olyckan.

Jag hoppas att du har fått lite mer klarhet i situationen. Du är alltid välkommen att skicka in en ny fråga om du skulle undra något mer.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98546)