Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag

hej. Har idag fått ett brev från socialkontoret som vi var/är uppdragstagare till att vi har fått för mycket i lön i några månader tillbaka. detta hade vi inte vetskap om och ska den 15 sep. på möte för att prata om det och betala tillbaka allt. Då vi inte visste om detta och att det tydligen står på min man och han har inte haft uppdrag från dom på över ett år så vet vi inte vad vi ska göra. tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Hur jag tolkar din fråga och regleringen

Som jag förstår dig har socialkontoret betalat ut ett för högt arvode till dig och din man. Den överskjutande summan är alltså en misstagsbetalning och du vill veta om ni är skyldiga att återbetala den överskjutande summan. Frågeställningen knyter an till principen om condictio indebiti och de inom svensk rätt erkända undantagen från denna princip. Principen innebär i korta ordalag att misstagsbetalningar ska återbetalas av betalningsmottagaren. Principen motiveras bl.a. av att betalningsmottagaren inte ska kunna göra en obehörig vinst.

Från denna princip, och huvudregel, finns det undantag som svenska domstolar använder sig av. Om det finns skäl att tillämpa undantaget innebär det att betalningsmottagaren får behålla de av misstag utbetalda pengarna. Undantaget motiveras av att en person som mottar en misstagsbetalning under vissa förutsättningar kan ha svårt att återbetala det felaktigt utbetalda beloppet. Det kan t.ex. vara så att pengarna redan har spenderats utan att betalningsmottagaren insåg att det rörde sig om en felaktig utbetalning. Om följande kriterier är uppfyllda behöver pengarna därför inte återbetalas:

Den som har mottagit en misstagsbetalning får behålla pengarna om han eller hon

1. var i god tro om att utbetalningen var korrekt, samt 2. har förbrukat pengarna, eller 3. på annat sätt inrättat sig efter utbetalningen.

Undantaget är alltså tillämpligt om första punkten är uppfylld tillsammans med andra eller tredje punkten.

Är ni skyldiga att återbetala pengarna?

Eftersom din fråga inte är särskilt detaljrik blir det svårt för mig att göra en korrekt bedömning. Däremot kan jag redogöra för vilka typer av omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen.

Första kriteriet

Att ni ska vara i god tro för att få behålla pengarna innebär att ni ska haft en befogad uppfattning om att utbetalningen var korrekt. Hade ni inte avtalat om en fast ersättning från början, utan var osäker på hur stor den skulle vara vid slutfört arbete är det rimligt om ni inte insåg att utbetalningen var för hög. Har det gått lång tid sedan utbetalningen gjordes och var socialkontoret sen med sitt återkrav har ni inte heller haft anledning att ana oråd. Om utbetalningen däremot gjordes nyligen, var anmärkningsvärt hög och ni därutöver snabbt upplystes om felaktigheten talar det emot att ni var i god tro om betalningens riktighet.

Andra kriteriet

Om första kriteriet är uppfyllt, d.v.s. om ni var i god tro, och därutöver har spenderat de felaktigt utbetalda pengarna har ni ingen skyldighet att återbetala den överskjutande summan. Detta är särskilt fallet om lång tid har förflutit sedan utbetalningen.

Tredje kriteriet

Om första kriteriet är uppfyllt, men ni inte har spenderat pengarna, kan ni trots det få behålla pengarna om ni på annat sätt inrättat er efter utbetalningen. Om denna misstagsbetalning försatte er i ett bättre ekonomiskt läge än vanligt utan att det gav er anledning att ana oråd, och ni med anledning av det t.ex. köpte en ny soffa på avbetalning, kan ni sägas ha inrättat er efter utbetalningen.

Sammanfattning

En förutsättning för att behålla pengarna är att ni inte har haft anledning att misstänka att utbetalningen var felaktig. När ni gör denna bedömning utifrån vad som står under "Första kriteriet"ska ni försöka att utgå från vad en genomsnittlig person hade förstått utifrån er situation. Skulle omständigheterna, sett utifrån, ge en genomsnittlig person anledning att bli misstänksam? Om utbetalningen var anmärkningsvärt hög kanske det har funnits anledning till misstanke. Kommer ni fram till att ni inte har haft anledning att ana oråd behöver ni inte återbetala pengarna om de redan är spenderade, eller om ni har inrättat er efter ert ekonomiska läge.

Om du vill läsa hur domstolen brukar göra denna bedömning rekommenderar jag dig att läsa någon av följande rättsfall: NJA 2015 s. 1072 eller NJA 2016 s. 799.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo