Misshandel, snatteri och hot - grunder för uppsägning?

FRÅGA
Hej. Jag har lite frågor angående uppsägningar av tre arbetstagare på mitt företag. Den första har slagit till sin chef under en diskussion så det började blöda och chefen fick åka till vårdcentral och sy. Kan jag som arbetsgivare bli kvitt denna personen från mitt företag då jag inte anser att personen kan jobba kvar pga händelsen? Den andra personen har precis blivit dömd för snatteri och jag vill inte ha anställda som inte går att lita på på mitt företag. Kan jag säga upp även denna? Den tredje personen har varit hotfull mot både chefer och kollegor, han menar dock själv att han aldrig skulle ta till handgripligheter. Eftersom många kollegor och chefer är rädda för honom då han ofta är hotfull undrar jag om det finns någon rättslig möjlighet för mig att säga upp honom?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

I 7 § första stycket lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att en anställd endast får sägas upp om det finns saklig grund. Vidare framgår av det andra stycket att en uppsägning inte kan ha varit sakligt grundad om det kunde begäras att arbetsgivaren skulle bereda arbetstagaren ett annat arbete hos sig.

Om en uppsagd person inte godtar uppsägningen kan den han väcka talan vid en domstol om att uppsägningen ska förklaras oriktig. I så fall är det upp till domstolen att avgöra huruvida det fanns saklig grund för uppsägningen utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet. Alltså kan endast en domstol ge ett definitivt besked och nedanstående synpunkter ska endast betraktas som vägledande kommentarer.

Beträffande den första personen synes saklig grund för uppsägning (och antagligen även avsked) föreligga. Arbetsdomstolen har nämligen i sin praxis sett mycket strängt på misshandel och annan brottslighet på arbetsplatsen.

Den andra personen har dömts för snatteri. Huruvida detta utgör en saklig grund beror på värdet av det som snattades, hur pass lång tid tillbaka det skedde och om det var ditt företag eller något annat företag som blev utsatt.

Slutligen kan avseende den tredje personen konstateras att olaga hot är kriminaliserat i 4 kap. 5 § brottsbalken. Om hans agerande uppfyller lagens kriterier för vad som utgör olaga hot talar det starkt för att det finns grund för uppsägning. Om hans agerande däremot inte är brottsligt anses han endast ha samarbetssvårigheter. I så fall är kraven höga för kravet på saklig grund ska anses uppfyllt.

Mitt förslag är att du diskuterar de problem som du upplever med de inblandade och förhoppningsvis kan en tillfredställande lösning nås utan att någon behöver sägas upp.

Hoppas du är nöjd med svaren.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81705)