Missad underskrift vid offentlig upphandling

2017-12-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har svarat på en offentlig upphandling.Upphandlingen är avgjord sedan 10 dagar och upphandlinsbedked är utskickat. Dock inte till mitt bolag. Detta har den upphandlande myndigheten missat.Vår offert var ofullständig och ratades pga att en underskrift saknades.
SVAR

Om den upphandlande myndigheten vill ha möjlighet att tillämpa de icke-obligatoriska uteslutningsgrunderna måste detta anges i förfrågningsunderlaget. Man ska alltså ha angett att de administrativa krav som föreligger för att anbudet ska kunna accepteras.

Enligt 4 kap. 10 § föreskrivs att en upphandlande myndighet kan tilldela kontrakt om anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten.

Enligt propositionen till lagen innebär det att exempelvis minimikrav och andra villkor som ställts upp och som alla anbud måste uppfylla för att komma i fråga för att bli antagna. Om ett anbud inte uppfyller ett sådant krav eller villkor ska anbudet förkastas och kommer inte att utvärderas med avseende på tilldelningskriterierna.

Samtidigt har praxis börjat luckra upp detta. Det är inte alltid klart att ett bud ska förkastas då den inte uppfyller formkraven. Dock har jag svårt att se att man skulle gå ifrån kravet på underskrift.

I Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 maj 2016 i mål nr 555-15 har det i ett visst fall ansetts att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att begära förtydligande eller komplettering av ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav.

I motvikt till det står proportionsprincipen. Det skulle gå att anföra att det inte var proportioneligt att utesluta er från upphandlingen. Alltså att det var allt för betungande jämfört med det misstag ni hade gjort.

Samtidigt så läser jag i juridisk doktrin (Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 2013, Norstedts Juridik AB. s. 120.) att om anbud inte uppfyller skall-kraven så kan de uteslutas. Denna lagkommentar är till den nu upphävda lagen om offentlig upphandling. Detta bör dock inte påverka mitt svar. Jag anser att myndigheten i fråga inte har begått fel. Däremot inte sagt att ni kan överpröva detta.

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt av en pågående upphandling, om han anser att en upphandlande myndighet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. Om förvaltningsrätten finner att en överträdelse av LOU skett och att skada uppkommit eller kan uppkomma för leverantören, kan förvaltningsrätten pröva detta.

För eventuella följdfrågor kring mitt svar så går det bra att kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1348)
2021-11-29 Tilläggsavgift lokaltrafik
2021-11-27 Måste jag ha danstillstånd för privat fest?
2021-11-21 Vad menas med en salutkanon?
2021-11-20 Diplomats immunitet

Alla besvarade frågor (97417)