Kortaste uppsägningstid för arbetsgivare vid provanställning

FRÅGA
Kan en arbetsgivare ha 1 veckas uppsägningstid under en provanställning (6) månader i avtal? Vad är kortast uppsägningstid en arbetsgivare måste ha?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas, om prövotiden är högst sex månader. Om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning får även avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Se 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här).

Uppsägningstiden för arbetsgivare vid provanställning stadgas i 31 § LAS, vilken du återfinner (här). En arbetsgivare som avser att avsluta en provanställning i förtid, eller avsluta en provanställning för att den inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen även varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har även rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Sammanfattningsvis är det inte lagenligt att en arbetsgivare endast har en veckas uppsägningstid stadgad i avtalet för provanställning. Uppsägningstiden måste enligt 31 § LAS (här) vara minst 14 dagar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll