Min taxiförarlegitimation har återkallats, kan jag överklaga beslutet?

2020-02-05 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej.Transportstyrelsen har beslutat att dra in mitt taxiförararlegitimation på 3år p.g.a trafikförselser.Jag ämnar att överklaga beslutet och behöver er hjälp till det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag har inför svaret till dig gått igenom Transportstyrelsens beslut som du tillsänt mig separat. Av beslutet framgår att Transportstyrelsen har återkallat din taxiförarlegitimation i tre år. Anledningen till återkallelsen är att du anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation under denna tid.

Anledning till återkallelse

I slutet av 2018 meddelades du av Transportstyrelsen en varning då du gjort dig skyldig till sju olika trafikförseelser (bland annat för att du kört mot rött ljus, otillåten omkörning och två fall av hastighetsöverträdelser). Anledningen till att Transportstyrelsen nu beslutat att återkalla din taxiförarlegitimation är att myndigheten i januari 2019 fick uppgift från polisen att du begått en hastighetsöverträdelse genom att ha kört 120 km/tim på väg med 80 km/tim som hastighetsbegränsning. Vid tillfället utdelades en ordningsbot till dig.

Inför bedömningen om eventuell återkallelse av taxiförarlegitimationen fick du tillfälle att yttra dig. I yttrandet framförde du att du inte gjort någon trafiköverträdelse sedan det utdelades en varning till dig samt att du behöver din taxiförarlegitimation för din försörjnings skull.

Lagstöd för återkallelse

Bestämmelser om när taxiförarlegitimation ska återkallas finns i taxitrafiklagen (2012:211). En taxiförarlegitimation ska återkallas bland annat om innehavaren genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Om missförhållandena inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen bör återkallas får istället varning meddelas (4 kap. 6 § taxitrafiklagen). Vid ditt första tillfälle ansåg myndigheten att det var tillräckligt med att en varning utdelades. Om taxiförarlegitimationen återkallas ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken innehavaren ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation (4 kap. 7 § taxitrafiklagen).

Transportstyrelsens bedömning

I ditt fall har Transportstyrelsen beslutat att nu återkalla din taxiförarlegitimation. I dess bedömning gör Transportstyrelsen en lämplighetsprövning med fokus på att man som taxiförare kör utsatta grupper och kommer i kontakt med passagerare som är i stort behov av en trygg och säker miljö i taxin. I prövningen läggs stor vikt vid att man som passagerare alltid ska kunna lita på att taxiföraren är helt pålitlig och ärlig, samt kör på ett trafiksäkert sätt. I bedömningen vägs även in det du anfört i ditt yttrande (i förevarande fall att du behöver taxiförarlegitimationen för din försörjning). Då det är passagerarnas trygghet och säkerhet som ska sättas främst väger det tyvärr tyngre än ditt behov av taxiförarlegitimationen för din försörjning.

Transportstyrelsens beslut grundar sig på att du vid upprepade tillfällen gjort dig skyldig till trafikbrott och på så vis uppvisat ett dåligt omdöme i trafiken och utsatt både dig själv och andra för trafikfara. Under 2018 varnades du för att du gjort dig skyldig till totalt sju trafikbrott. Efter varningen överskred du högsta tillåtna hastighet med 40km/tim. Detta tillsammans med att ditt körkort återkallats vid två tillfällen sedan 2018 anser Transportstyrelsen är så allvarliga omständigheter att det denna gång inte är tillräckligt med en varning. Du har dock fått lägsta tid för återkallelse (tre år).

Kan beslutet överklagas?

Ett beslut om såväl varning som återkallelse av taxiförarlegitimation kan överklagas till förvaltningsdomstol (6 kap. 1 § taxitrafiklagen). Överklagandet ska kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).

I ditt fall är min bedömning att förutsättningarna för att nå framgång med ett överklagande är små; dels har du tidigare varnats, dels har du trots detta fortsatt att bryta mot trafikbestämmelser. Passagerarnas säkerhet väger i regel tyngre än ditt behov av innehav av taxiförarlegitimation för din försörjning. Dessutom har du fått lägsta möjliga tid för återkallelse.

Det avgörande i ditt fall som gör att det inte kan överklagas är att klagotiden gått ut. Transportstyrelsen beslutade om återkallelse av din taxiförarlegitimation de 8 januari och sannolikt har du tagit del av beslutet strax därefter. Det har gått mer än tre veckor sedan du tog del av beslutet och därför har klagotiden gått ut. Vi kan prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig, eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, torsdagen den 6 februari, klockan 10.00. Om du inte kan ta emot mitt samtal den föreslagna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan per e-post, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (888)
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?
2021-04-30 Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

Alla besvarade frågor (92011)