Min son har åkt fast med trimmad moped, vad händer nu?

Min son som är 16 år blev tagen för fortkörning på en trimmad moped i 61km/tim (tillåten hastighet på hans moped är 45). Mopeden blev beslagtagen. Vad är det troliga straffet? Han har aldrig tidigare varit i kontakt med polisen eller begått brott. Har har precis fått körkortstillstånd för bil. Om det dras in med spärrtid gäller det då from nu eller from att han blir 18? Dvs. Finns det möjlighet att han fortsatt kan ta körkort när han fyller 18 år?Finns det något en jurist kan hjälpa till med för att "lindra straffet" i ett sånt här läge? Finns det något vi kan säga eller göra i kontakten med polis, transportstyrelsen eller ändra inblandade som kan mildra hans straff? Han är väldigt ångerfull och självklart helt förstört.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I det du beskriver finns det två olika förfaranden att ta hänsyn till; ett straffrättsligt, ett offentligrättsligt. Det straffrättsliga innebär att din son kan dömas för brott för att han körde trimmad moped. Den straffrättsliga bedömningen görs av tingsrätten. Tingsrätten beslutar däremot inte om återkallelse av körkort eller körkortstillstånd. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen för bedömning (det offentligrättsliga förfarande). Transportstyrelsen kan i det skedet välja att återkalla körkort (eller körkortstillstånd). Innan slutgiltigt beslut ska din son ges möjlighet att yttra sig. Om Transportstyrelsen tar ett beslut din son inte är nöjd med kan ni överklaga det till förvaltningsrätten för prövning.

Aktuellt brott och påföljd

Det brott som ligger närmst till hands i din sons fall är olovlig körning. Olovlig körning innebär att man uppsåtligen framför ett fordonspliktigt fordon utan att ha rätt till det (dvs. genom att man saknar körkort). En trimmad moped räknas i regel som ombyggd till lätt motorcykel. Straffet är böter (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Av såväl Åklagarmyndighetens bötespraxis som vid en kontroll av hur domstolarna brukar döma är straffet i normalfallet 30 dagsböter. Har din son ingen inkomst (sett till hans ringa ålder) hamnar han sannolikt på det lägsta beloppet som är 50 kronor. Det innebär 1500 kronor i böter.

Avseende din fråga om att "lindra straffet" krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att personen utfört det brott, och på det sätt, som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Att din son tagits på "bar gärning" talar till hans nackdel. Det enda som går att diskutera är eventuellt uppsåt. I uppsåtsfrågan kan alltid diskuteras om sådant fanns eller saknades. Det finns dock en risk, även om det inte är din son själv som trimmat mopeden, att han bör ha märkt att mopeden gick betydligt snabbare än tillåtet och förhållit sig likgiltig till det. Det kan därmed argumenteras för att det åtminstone kan föreligga ett likgiltighetsuppsåt.

Huruvida en jurist/advokat kan hjälpa din son vid en eventuell rättegång går tyvärr inte att besvara utan att veta omständigheterna. Lawline juristbyrå arbetar inte med straffrätt varför vi tyvärr inte har möjlighet att företräda honom. Om ni överväger att anlita en försvarare är min rekommendation att ni vänder er till en advokatbyrå som är inriktad på brottmål.

Återkallelse av körkort

Som redogjort för inledningsvis sker en eventuell återkallelse inte av tingsrätten utan vid ett senare tillfälle av Transportstyrelsen som första instans. Återkallas körkortet och din son inte är nöjd med beslutet kan han överklaga till förvaltningsrätten.

Bestämmelser om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Bestämmelser om körkortsingripande finns i lagens femte kapitel. Reglerna om återkallelse är desamma för körkortstillstånd som för körkort (5 kap. 2 § körkortslagen). Det innebär att om din sons mopedkörkort kan återkallas, likväl som hans körkortstillstånd. Ett körkort/körkortstillstånd ska återkallas bland annat om tillståndshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). I det innefattas bland annat olovlig körning. Olovlig körning anses normalt sett inte som en ringa överträdelse varför återkallelse ska ske. Vid körkortsåterkallelse (eller återkallelse av tillstånd) ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort eller tillstånd inte får utfärdas, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. I stället för att körkortet eller tillståndet ska återkallas ska körkortshavaren varnas om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Av förarbetena framkommer att till de allvarligaste fallen av olovlig körning hör de då föraren på grund av bristande kompetens kör på ett trafikfarligt sätt, liksom då hen kör trots att hens körkort återkallats. Av lindrigare beskaffenhet kan vara sådana fall som att föraren kör en trimmad moped. Avseende bör fastas vid den trafikfara som föraren har utgjort och också vid frågan om brottet kan antas vara av mera tillfällig art eller om det ger uttryck för en uttalad nonchalans mot trafikreglerna och de krav som ställs på en förare från trafiksäkerhetssynpunkt. (prop. 1975/76:155 s. 79-80). Vidare framgår det att vid överträdelser som präglas av övervägt agerande bör även för unga förare krävas starka skäl för att ingripandet ska stanna vid en varning. I andra fall kan förarens ålder behöva tillmätas betydelse. Ung ålder bör i och för sig inte regelmässigt anses vara sådana särskilda skäl som föranleder varning i stället för återkallelse. Särskilt i fall av lindrigare överträdelser kan det finnas situationer då en återkallelse framstår som alltför ingripande mot en mycket ung person som nyligen debuterat som förare av ett motordrivet fordon (prop. 2008/09:60 s. 47-48).

I din sons fall kan det därmed argumenteras för en varning. Sett till hur domstolarna brukar döma är det dock sällsynt. I regel utdöms en spärrtid på omkring fyra månader. Spärrtiden räknas normalt från att man delges beslut om det, dvs. från att Transportstyrelsen tar beslut om en återkallelse. Det innebär för din son att om hans körkort och körkortstillstånd återkallas medan han är 16 kommer han efter förfluten spärrtid att ha möjlighet att återigen ansöka om körkortstillstånd och det finns möjlighet att ta körkort när han fyller 18 år.

Om ni vill ha hjälp med yttrande till Transportstyrelsen när myndigheten hör av sig eller hjälp med att överklaga till förvaltningsrätten, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning