Min fru väntar på beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning. Kan flytta till Sverige innan beviljat UT och hur är utsikterna att det blir beviljat?

2020-03-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, En fråga om man kan resa in och befinna sig i Sverige i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Frågan gäller min fru. Hon är av japansk nationalitet. Vi är gifta sedan 10 år tillbaka (gift i Sverige) har 2 gemensamma barn och är för tillfället sammanboende i Japan. Vi sökte uppehållstillstånd för "anknytning till någon som bor i Sverige" i augusti 2019 men Migrationsverket har ännu inte börjat behandla ansökan (vi väntar på beslut).Vår äldre dotter ska börja förskoleklass till hösten och det börjar bli bråttom att antingen få klart UT't eller att försöka utnyttja något undantag som tillåter min fru att flytta i sommar (utan UT) och vänta på beslut i Sverige. Min fråga är 1. Är det möjligt för min fru att flytta innan beslut 2. Kan min fru befinna sig i Sverige i väntan på beslut för min fru även om det kanske dröjer mer än de aviseringsfria 3 månaderna? 3. Ska Migrationsverket formellt utfärda ett tillstånd för 1. och 2. eller har hon formellt rätt till detta i och med att hon söker och väntar på UT 4. Jag är själv utskriven ur Sverige sedan 10 år och bor för tillfället också i Japan. Kan det innebära ett problem för tillståndet ("flytta till någon i Sverige") Vi uppfyller, för övrigt, försörjningskrav genom andrahandskontrakt på bostad from Juni och via sparat kapital. Hoppas ni kan hjälpa oss med råd. Vi tar ett stort och känsligt beslut att bryta upp familjen från Japan och vill förstå vad vi kan göra. Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag bara säga att jag förmodar att du är svensk medborgare men att du som du säger är "utskriven från Sverige". Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var och en behandlar dina frågor. Dina frågor aktualiserar framför allt utlänningslagen (UtlL) och utlänningsförordningen (UtlF).

Fråga ett, två och tre: Kan din fru flytta till Sverige innan hennes beslut om uppehållstillstånd även om det dröjer mer än de tre viseringsfria månaderna?

Inresa före uppehållstillstånd

När man ansöker om uppehållstillstånd ska man enligt huvudregeln befinna sig utanför Sverige (UtlL 5:18). Det framgår dessutom av denna bestämmelse att en ansökan om uppehållstillstånd inte får medges efter att den som ansökt har rest in i Sverige. Man ska alltså enligt huvudregeln ha ansökt om och fått beviljat sitt uppehållstillstånd innan man flyttat till Sverige.

Från denna huvudregel finns som i princip alltid, undantag. Undantagen är tolv stycken till antalet och räknas upp i UtlL 5:18. Undantagen föreskriver att man i vissa särskilda situationer helt ska frångå huvudregeln, och alltså ha rätt att få uppehållstillstånd trots att man redan befinner sig i Sverige. I ditt fall skulle det särskilda undantaget i punkten fem kunna aktualiseras. Där stadgas att undantaget kan tillämpas om det exempelvis rör sig om en maka som söker uppehållstillståndet, och det inte skäligen kan krävas att utlänningen (din maka) reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Såsom detta undantag är utformat utgår den dock i och för sig ifrån att den sökande redan befinner sig i eller bor i Sverige vid ansökningstillfället. I ditt fall handlar det om vad Migrationsverket förmodligen snarare skulle se som otålighet, eftersom din fru då rest till Sverige efter ansökan men innan beslut. Med detta sagt tror jag att det skulle vara svårt för er att få undantaget tillämpat, särskilt eftersom det kräver att man faktiskt har starka skäl för att redan befinna sig i Sverige. Om hon då redan befinner sig i Sverige kan det hända att hennes ansökan om uppehållstillstånd blir nekat och att hon då återigen måste söka från utlandet. Det är dock svårt att säga huruvida undantaget skulle bli tillämpligt. Det finns dessutom ett fjärde stycke i bestämmelsen 5:18 som stadgar följande:

"Vid skälighetsbedömningen enligt [det undantag i punkt fem jag nämnt], ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige."

Detta fjärde stycke har gjort det lättare att få uppehållstillstånd genom anknytning till barn trots att man redan befinner sig i Sverige vid ansökan. Det är dock trots allt ett undantag och det är inte helt säkert att det skulle tillämpas utan vidare på alla fall som ser ut som ert.

Det krävs, trots allt, att det ska finnas särskilda skäl till varför din maka inte ska behöva göra hela sin ansökan från utlandet. Som exempel att det skulle innebära en särskilt långvarig separation mellan era gemensamma barn och din fru.

Det intresse som står emot det hela är den svenska statens intresse av att ha en reglerad invandring. Det hela bottnar alltså i att man vill att processen ska gå till på ett ordnat sätt och att man därför ska följa reglerna för processen.

Med detta argumenterande fram och tillbaka kan jag dock inte säga mer än att jag inte kan ge ett säkert svar. Jag rekommenderar därför att ni kontaktar Migrationsverket och insisterar att få svar på just detta: alltså huruvida det kan påverka bedömningen av hennes ansökan. Om ni gör det bör ni även dokumentera alla kontakter med Migrationsverket (som att spela in telefonsamtal med hjälp av en app samt att spara eventuella mail) så att ni kan bevisa vad som sagts vid en eventuell överklagan.

Att nyttja sina viseringsfria tre månader

Oberoende av allt som sagts hittills finns det inga problem för din fru att under handläggningstiden av hennes ansökan komma till Sverige på besök under de tre viseringsfria månaderna. Hon behöver alltså inget särskilt tillstånd för det från Migrationsverket. Om det dessutom råkar vara så att hennes uppehållstillstånd beviljas under dessa tre månader bör hon utan vidare kunna stanna bortom de tre viseringsfria tre månaderna eftersom hon då har sitt uppehållstillstånd.

Det som kan bli problematiskt är om hon stannar längre än de tre månader hon har visumfritt, utan att ha fått sitt uppehållstillstånd, eftersom man som utlänning om man stannar mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd (UtlL 2:5). Att man befunnit sig i Sverige illegalt har i regel en negativ påverkan på bedömningen om huruvida hon ska få uppehållstillstånd.

Handlingsråd angående fråga 1-3

Jag kan alltså inte ge något klart svar på om ni bör resa in eller inte, och stanna längre än tre månader trots att uppehållstillståndet inte beviljats än. Jag rekommenderar därför att ni först och främst kontaktar Migrationsverket angående denna fråga för att få deras syn på saken. Om ni inte får något klart svar (vilket ni ändå bör pressa dem på), rekommenderar jag att ni trots allt väntar så länge som möjligt innan ni reser till Sverige (om ni nu ända ska göra det). Det är nämligen så att din frus ärende om uppehållstillstånd, såvida det inte finns särskilda skäl, ska avgöras inom senast nio månader från det att hennes ansökan lämnades in (UtlF 4:12 a).

Detta innebär att om nio månader går utan att ni får ett beslut, kan ni lämna in en så kallad "begäran om avgörande". Detta görs med stöd av förvaltningslagen 12 §, och innebär att migrationsverket då inom fyra veckor från och med det att er begäran lämnats in antingen ska besluta i ärendet, eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Med hjälp av detta bör det därmed maximalt ta precis över 10 månader, även om Migrationsverket då är försenade med handläggningen.

Här finns en länk till en blankett om "begäran om avgörande" som kan ifyllas och skickas till migrationsverket digitalt. Notera att ni endast kan göra en enda sådan här begäran för detta ärende. Blanketten med instruktioner hittar du här: https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340aa51/1583310884569/270011%20Beg%C3%A4ran%20om%20att%20avg%C3%B6ra%20%C3%A4rende_sv.pdf

Nu ska jag gå vidare till fråga fyra, angående om det kan finnas något problem i och med att du inte faktiskt bor i Sverige för tillfället men ändå ska utgöra anknytningsperson.

Fråga fyra

Det stämmer att er situation hamnar lite utanför ordalydelsen för bestämmelsen om anknytning till familjemedlem, eftersom du ju för närvarande inte är "bosatt" i Sverige (UtlL 5:3). Detta ska dock inte i sig förhindra din fru från att få uppehållstillstånd.

Det är nämligen så att man bedömt att man kan få uppehållstillstånd med samma bestämmelse om du som anknytningsperson (och svensk medborgare) har en "manifesterad och konkret avsikt att återvända till Sverige inom en nära framtid." Detta anses numera utgöra en självklar tolkning av bestämmelsen, som slagits fast i rättsfall och fått medhåll i förarbeten till lagen.

Här följer ett utdrag från ett avgörande från Migrationsöverdomstolen som bekräftar denna uppfattning.

MIG 2007:36: "För att en svensk medborgare skall kunna åberopas som anknytningsperson vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning krävs, om den svenske medborgaren inte är bosatt i Sverige, att han eller hon har manifesterat en konkret avsikt att bosätta sig i Sverige inom en nära framtid."

I ert fall är det förhållandevis tydligt att ni inte planerar att splittra familjen på så sätt att din fru skulle flytta till Sverige medan du stannar i Japan. Detta eftersom ni ju har gemensamma barn, och har fixat boende och förskola för ett av era barn. Försörjningskravet kan dessutom uppfyllas genom sparat kapital, eller som lagtexten säger "en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig på" (UtlF 4:4 c).

Utifrån den information du uppgett anser jag det alltså som att ni har mycket goda utsikter att få uppehållstillståndet beviljat.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du höra av dig på min mail Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1095)
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?
2020-11-17 Hämta en familjemedlem till Sverige

Alla besvarade frågor (86448)