Medverkan och underlåtenhet att avslöja brott

2020-12-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Är det brottsligt, att som utomstående stå vid sidan om en pågående våldtäkt utomhus som man upptäcker och sedan heja på förövarna, ungefär som om man var på en fotbollsmatch? Detta istället för att varken ingripa, eller gömma och sig och kalla på polis. Efter våldtäkten gör man high five med våldtäktsförövarna och går glatt därifrån utan att bry sig det minsta om offret som ligger kvar där på marken i kalla vinternatten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en utomstående behöver ingripa när vederbörande ser ett pågående våldtäkt och även om det är straffbart att heja på när angreppet pågår. Dessa frågor aktualiserar bestämmelsen om medverkan i 23 kap 4 § och underlåtenhet att avslöja brott i 23 kap 6 § Brottsbalken (BrB).

Är det brottsligt att inte ingripa vid ett pågående brott?
Det finns för närvarande ingen lagstiftad skyldighet för civilpersoner att ingripa vid upptäckten av ett brott i Sverige. Det enda som kommer i närheten av en civilkuragelag i svensk rätt är bestämmelsen i 23 kap. 6 § BrB. Bestämmelsen används emellertid sällan i praktiken. Enligt den åligger det vederbörande en rapporteringsskyldighet vid ett förestående eller pågående brott. Avslöjandet ska ske i tid och utan att vederbörande eller dennes familj utsätts för fara. Vidare ska personen ha varit medveten om att ett brott har begåtts, men uppsåtligen underlåtit att avslöja eller anmäla detta. Det stadgas även att det för vissa brott även kan vara tillräckligt med att personen handlat culpöst det vill säga oaktsamt. En förutsättning för att bestämmelsen ska vara aktuell är att detta står uttryckligen i lagen. Bestämmelsen anger inte vilka brottstyper som omfattas men i brottsbalkens speciella del kan man hittar att underlåtenhet att avslöja mord, grov misshandel och grov våldtäkt är straffbart.


Om det inte uttryckligen står i lagen, kan det gå att tolka in den underlåtna handlingen in i en bestämmelse (s.k. oäkta underlåtenhetsbrott). För att en sådan fysisk underlåtenhet ska vara straffbar förutsätts att det föreligger en garantställning att handla samt att man kan påvisa adekvat kausalitet mellan den fysiska underlåtenheten och den uppkomna effekten.

Medför det ansvar att heja på när ett brott begås?
I 23 kap 4 § andra stycket fastställs att den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det.

För att ansvar ska föreligga enligt denna bestämmelse krävs det att gärningspersonen ha gjort något som faller inom ramen för brottsbeskrivnings begreppet. Alltså ska gärningsperson ha begått en otillåten gärning, vilket i detta fall är våldtäkt, för att medverkansobjektet ska skapas. Enligt praxis krävs det ganska lite för att något ska utgöra främjande enligt 23 kap. 4 § BrB. Exempel på sådana som kan medföra medverkansansvar är t.ex.: att hålla en dörr, hålla vakt, ropa uppmuntrande osv. I NJA 1963 s. 574 Rockfallet höll personen en jacka och ansågs skyldig till medhjälp till misshandel.


Ditt fall
Det finns som sagt inte en skyldighet för en civilperson att angripa vid pågående brott men handlingen kan vara brottsligt om en skyldighet att anmäla brott föreligger. Det kan även medföra ansvar att heja på när någon begår ett brottsligt angrepp, s.k. medverkan. Nu vet jag inte de exakta omständigheterna i fallet så jag inte ger ett tydligare svar.

Hör gärna av dig om något är oklart eller om din fråga missuppfattats. Jag rekommenderar även att du boka tid med en jurist för att få hjälp med fallet. De kan granska omständigheterna i fallet och ger ett tydligare svar.  https://www.lawline.se/boka

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91429)