FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 03/12/2019

Medlemsavgift till ideell förening

Jag är medlem i en koloniträdgårdsförening som i sin tur är medlem i Koloniträdgårdsförbundet. Jag har debitetats 340 kt i medlemsavgift till Koloniträdgårdsfförbundet men enligt protokoll från styrelsemöte i okt 2019 har styrelsen beslutat betala in 215 kr som medlemsavgift. Är detta förfarande att betrakta som bedrägligt förfarande? Det saknas uppgift om hur styrelsen skall hantera de medel som inte betalats in till förbundet. Jag har protesterat mot styrelsens beslut.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du beskriver i din fråga att du ålagts betala 340kr men att enbart 215kr betalats in till Koloniträdgårdsförbundet. För att det ska vara fråga om bedrägeri eller bedrägligt beteende ska styrelsen genom a) vilseledande b) förmått någon till en handling eller underlåtenhet som c) innebär förmögenhetsöverföring (ekonomisk skada för den drabbade och ekonomisk vinning för gärningsmannen), 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Om styrelsen medvetet givit medlemmarna felaktig information om en högre avgift, med uppsåt att själva ta del av det överskjutande beloppet kan det vara fråga om bedrägligt beteende. Du nämner dock inte några sådana omständigheter i frågan som pekar på att så skulle vara fallet. Om styrelsen inte tagit del av pengarna själva, men på annat sätt agerat oegentligt eller missbrukat sin förtroendeställning som styrelse, kan det vara fråga om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) eller någon annan typ av förskingring. Huruvida ett sådant brott begåtts eller ej kan jag däremot inte avgöra.

I sammanhanget vill jag dock framhålla att det kan finnas andra rättsliga argument som gör att styrelsen agerat felaktigt och som gör att medlemmarna ska få det överskjutande beloppet tillbaka. Eftersom du inte uppgivit något annat i din fråga utgår jag från att din kolonilottsförening är en ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar och i och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras. Vägledning kan dock hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om.

Om det finns ett villkor i stadgarna, fattats ett beslut på en föreningsstämma eller föreligger en överenskommelse mellan medlem och förening där det klart och tydligt framgår att 340kr ska gå till koloniträdgårdsförbundet torde det överhuvudtaget inte finnas möjlighet för styrelsen att använda det överskjutande beloppet till något annat, oavsett om det är till förmån för föreningen eller inte. Med andra ord, om överenskommelsen är att det belopp som du som medlem betalat ska gå till koloniträdgårdsförbundet, men att detta belopp enbart uppgick till 215kr, följer det av avtalsrättsliga principer att styrelsen enbart kan behålla överskjutande belopp om du lämnat ditt medgivande till det.

Om det saknas tydliga villkor i avtalet kring debiteringen blir det istället fråga om avtalstolkning för att avgöra om det överskjutande beloppet ska betalas tillbaka eller inte. Det blir i detta sammanhang relevant att undersöka partsavsikten, d.v.s. vad parterna avsåg att avgiften skulle gå till. En annan aspekt som kan ha betydelse i detta hänseende är det ansvar en styrelse generellt sett har inom föreningar för föreningens förvaltning. Det kan således finnas bestämmelser i era stadgar som fyller ut det avtal som nu är för handen och som ger styrelsen möjlighet att bestämma och besluta om hur stor medlemsavgiften skall vara och vad resterande belopp ska gå till.

Avslutningsvis bör dock de eventuella utgifter det överskjutande beloppet ska täcka redovisas till medlemmarna. I vissa fall ska en ideell förening upprätta en årsredovisning som ska skickas in till bolagsverket (läs mer på bolagsverkets hemsida här). Om din koloniförening är skyldig att upprätta en årsredovisning kan du alltså vända dig till bolagsverket och begära ut årsredovisningen (om inte styrelsen själv lämnar ut till dig som medlem). Där kan du se de intäkter och kostnader som redovisats och få en bild av hur det överskjutande beloppet använts. I annat fall kan det återigen finnas bestämmelser i era stadgar som föreskriver vilken insyn medlemmarna har i styrelsen arbete samt hur och när styrelsen ska redovisa sitt arbete. Utifrån dessa kan du begära att få uppgift om hur styrelsen förvaltat det omtvistade beloppet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina LövgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?