Fråga om medgärningsmannaskap

2020-12-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag ska skriva ett examensarbete om medgärningsmannaskap. Men ibland står det gärningsmannaskap istället för medgärningsmannaskap. Är det samma sak?För har stött på att det finns medelbart gärningsmannaskapUtvidgat medgärningsmannaskap och ordinärt medgärningsmannaskap. Finns det flera? Var kan man hitta det i lagen? Jag blir så förvirrad när ordet (med) står först ibland och ibland inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är medgärningsmannaskap?

Medgärningsmannaskap regleras i 23 kap. 4 § BrB:

"Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det.

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen".

Med gärning åsyftas fullbordat brott, försök, förberedelse, stämpling, underlåtenhet att avslöja eller hindra brott. Att främja innebär att öva inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, om så bara genom att styrka gärningsmannen i hans uppsåt. En gärningsman är någon vars gärning uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning. Det finns två former av gärningsmannaskap, varav ett är medgärningsmannaskap. Det innebär att minst två personer ''tillsammans och i samförstånd'' begår ett brott. Det rör sig alltså om ett brott som begås osjälvständig av minst två personer och vars handlingar gemensamt uppfyller brottsrekvisiten.

Medelbart, utvidgat och ordinärt medgärningsmannaskap

Det finns dock möjlighet att anse att någon är gärningsman utan att denne är det i "strikt mening", dvs. genom medelbart gärningsmannaskap samt utvidgat gärningsmannaskap.

Medelbart gärningsmannaskap innebär att den andra personen har utnyttjat gärningsmannen som ett "redskap". Medelbart gärningsmannaskap tar sikte på de situationer då någon utnyttjar en annan person som står i beroendeförhållande eller på annat sätt anses som ett viljelöst offer i förhållande till den först nämnda. Medelbart gärningsmannaskap blir aktuellt i de situationer då utnyttjaren förmår offret att begå ett brott.

Utdvidgat gärningsmannaskap innebär att den andra personen främjat gärningen i en hög grad. En förutsättning för att utvidgat gärningsmannaskap ska komma ifråga är att personen har medverkat i sådan mån och haft en så central och betydelsefull roll vid genomförandet av huvudgärningen, att det ter sig naturligt att anse honom som gärningsman

Utöver detta finns det som brukar benämnas som ett ordinärt gärningsmannaskap som kännetecknas av att alla personerna agerat i brottets utförande och den brottsliga handlingen. Personerna kan utföra olika handlingar som alla ingår i brottet. Med andra ord ställs inga krav på att de måste utföra likartade handlingar och det spelar ingen roll om någon har varit mer aktiv än någon annan. Man brukar säga att gärningsmännen har handlat "tillsammans och i samförstånd" eller "gemensamt och i samråd".

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91191)