FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt27/08/2016

Medför en proposition om gåvoskatt retroaktiv skattskyldighet?

Om jag ger bort en fastighet när en proposition är lagd om gåvoskatt omfattas då gåvan med skatt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (här) finns ett allmänt förbud mot retroaktiv skattelagstiftning som innebär att skatt eller statlig avgift tas ut i vidare mån än vad som gällde när omständigheten som utlöste skatteskyldigheten inträffade. Enligt denna huvudregel vore det alltså inte möjligt att beskatta en gåva om det inte fanns någon gällande lag om gåvoskatt vid tillfället för gåvan, oavsett om någon proposition om gåvoskatt funnits eller inte. I samma paragraf finns emellertid två undantag från förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.

Enligt det första undantaget får riksdagen, om den finner särskilda skäl för det, besluta att en lag ska få retroaktiv verkan från att regeringen eller ett riksdagsutskott lämnat förslag om lagen till riksdagen, alternativt från att regeringen meddelat riksdagen i en skrivelse att ett sådant lagförslag är att vänta (s.k. stoppskrivelse). Eftersom en proposition är just ett förslag från regeringen om en ny lag, är det alltså möjligt att en gåva omfattas av gåvoskatt när det funnits en proposition om en ny lag om gåvoskatt vid tillfället för gåvan. I samband med att riksdagen antar lagen kan den nämligen besluta om sådan retroaktiv verkan, om den finner särskilda skäl för det. Bedömningen om det föreligger särskilda skäl beror framför allt på om det finns risk för skatteflykt, men det är riksdagen själv som avgör om särskilda skäl föreligger, i samband med att lagen antas.

Det andra undantaget, som hittills aldrig har tillämpats, gäller när det föreligger krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. I sådana fall kan riksdagen, om den finner att det krävs av särskilda skäl, besluta om retroaktiv skattelagstiftning oavsett vilka propositioner eller skrivelser som förekommit.

Sammanfattningsvis kan alltså en fastighet som du ger bort när det lagts en proposition om gåvoskatt omfattas av gåvoskatten. Avgörande är om riksdagen beslutar att lagen ska få retroaktiv verkan från att propositionen lämnades in till riksdagen, i samband med att lagen antas. Sådant beslut tar riksdagen om den finner särskilda skäl för det, vilket framför allt beror på om det föreligger risk för skatteflykt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?