Max belopp på underhållsstöd - jämkning av underhållsbidrag?

2017-10-26 i Underhåll
FRÅGA
Har vi laglig rätt att kräva mer pengar av dotterns biologiska far?Dottern född 2001 har aldrig bott hos sin biologiska far. Han har ej träffat henne eller hört av sig sedan 2003. Vi har fått underhållsstöd från försäkringskassan i alla år. Jag har ensam stått för allt i alla år. Dottern har ett dyrt fritidsintresse, hästar och hon har precis börjat på gymnasiet med en NIU inriktning mot ridsport. Det är mycket kostsamt med en elitsatsning inom ridsport och jag undrar om hon har laglig rätt att få mer pengar från sin biologiska far än de 1573:- vi får från försäkringskassan?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighet regleras i 7 kap Föräldrabalken (FB), där det stadgas att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se 7 kap 1 § FB. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år, förutom om barnet går i skolan efter det så fortsätter underhållsskyldigheten gälla till barnet fyller 21 år. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna ta del var och en efter sin förmåga.

Om underhållsbidraget ska höjas eller sänkas måste detta ske genom dom eller avtal. En talan om att underhållsbidrag ska fastställas kan inte bifallas till längre tid tillbaka än 3 år före den dag då talan väcks, se 7 kap 8 § FB. Enligt 7 kap 10 § FB kan en dom eller ett avtal om underhållsbidrag dock jämkas av rätten om särskilda skäl föranleder det. Jämkning på grund av ändrade förhållanden kan inte ske vid varje ändring av någon av de faktorer som påverkar underhållsbidragets storlek. Det krävs att förändringen är något så när betydelsefull. Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan inte föranleda jämkning.

I det här fallet är det underhållsstöd som utgår till barnet, vilket innebär att fadern uppfyllt sin underhållsskyldighet upp till det beloppet i enlighet med 7 kap 2a § FB. Fadern har en återbetalningsskyldighet till försäkringskassan intill det belopp som motsvarar underhållsstödet som lämnas.

Generellt innebär detta att fadern uppfyller sin betalningsskyldighet i enlighet med avtal eller dom beroende på hur underhållsbidraget har fastställts. För att kunna höja bidraget måste antingen ett nytt avtal ingås eller så kan bidraget jämkas om särskilda skäl föranleder det. I och med att det är underhållsstöd som betalas ut från försäkringskassan så anses fadern dock ha uppfyllt sin underhållsskyldighet upp till det beloppet, för att öka beloppet krävs en dom eller avtal som stadgar en underhållsskyldighet utöver det beloppet. Underhållsstöd av försäkringskassan uppgår till 1573 kr, vilket är det belopp du får, se 18 kap 20 § Socialförsäkringsbalken.

Möjligheten är att genom dom eller avtal få fastställt att det finns särskilda skäl för att höja underhållsbidraget dock kommer inte försäkringskassan betala ut ett högre belopp. Det är upp till rätten eller fadern att fastställa ett högre belopp som betalas ut utöver underhållsstödet som försäkringskassan betalar ut.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1090)
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?

Alla besvarade frågor (95857)