FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar12/03/2020

Måste personnummer framgå i skuldebrev? Även fråga om lagsökningsmål.

Frågor angående exekutionstitel.

1.Skall ett utslag i lagsökningsmål "1990" innehålla uppgifter om parters org nr samt personnummer? Bankens orgnr framgår inte av utslaget,som gäller ett skuldebrev.Orgnr framgår ej heller av skuldebrevet.

Sen har banken överlåtit fordran till inkassobolaget som tidigare var ombud.Och dom använder nu utslaget till verkställighet.

I överlåtelsehandlingarna finns bådas orgnr med.

Det finns absolut inget som styrker bankens identitetsbeteckning. Vad gäller???

Jag anser att utslaget skall avvisas då inkassobolaget inte kan styrka bankens orgnr i handlingarna.Dom har inte åberopat "ansökningshandlingarna"

2. Är ett skuldebrev giltligt om låntagarens personnummer inte är med i skuldebrevet?

Jag skulle även vilja ha hänvisningar till vilka lagar som gäller för ovanstående frågor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i mitt svar till dig att inledningsvis redogöra för lagsökning och därefter under egen rubrik din fråga avseende skuldebrev.

Lagsökning, ett numera ersatt institut

Lagsökning reglerades tidigare i lagen om lagsökning och betalningsföreläggande. Lagen upphävdes den 1 januari 1992 och ersattes med lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vilken fortfarande är i kraft. Enligt den äldre lagen fanns två institut, lagsökning och betalningsföreläggande. Om en borgenär (den som hade rätt till betalning) hade ett skriftligt fordringsbevis (skuldebrev, växel, kontrakt e.d.) kunde hen genom att skriftligen ansöka till tingsrätt få ett lagsökningsutslag. Saknades skriftligt fordringsbevis (fordran grundades på muntligt avtal, räkning, faktura eller annat) kunde borgenären hos tingsrätt ansöka om betalningsföreläggande mot gäldenären. Om gäldenären inte bestred ansökan om betalningsföreläggande, meddelade domstolen ett slutbevis. Detta kunde sedan inges till kronofogdemyndighet för verkställighet som lagakraftägande dom.

Då lagsökning är ett institut som inte längre finns och numera är ersatt, kan jag inte ge ett definitivt svar på huruvida det är en giltig invändning att bankens organisationsnummer inte framgår. Min mening är dock att det är mest troligt att du inte når framgång med en sådan invändning. Det finns inte i lag angivet att organisationsnumret måste framgå. Det torde således vara tillräckligt om det kan styrkas att det finns ett giltigt utslag och till vilken borgenär.

Organisationsnummer måste inte framgå i skuldebrev

Skuldebrev regleras av lag om skuldebrev (skuldebrevslagen). För skuldebrev finns inget formkrav. Avsaknaden av formkrav innebär att det inte krävs att t.ex. organisationsnummer framgår. Vad ett skuldebrev är regleras inte i skuldebrevslagen. I förarbetena ges dock en definition som brukar anföras i sammanhanget. Enligt denna är ett skuldebrev en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp. Med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst skriftligt erkännande av en skuld" (NJA II 1936 s. 15). Som synes finns det inget krav på att det ska framgå organisationsnummer eller personnummer i ett skuldebrev.

Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare