Måste man betala sitt barns gymkort när det är ena föräldern som tränar med barnet?

2018-09-30 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter är 18 år och mamman och lever skilda. Ska jag betala halva dotterns träningskort när det är mamman och dottern som tränar tillsammans? Mamman i detta fall kräver det av mig. Hon ska dra mig inför rätta i denna fråga. Tacksam för svar Micke
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du anger att du och ditt barns mamma lever frånskilda kommer jag dela upp svaret i två delar. Den första delen utgår från att ni har gemensam vårdnad om dottern och att hon spenderar lika mycket tid hos er båda, den andra delen utgår från att hennes mamma har ensam vårdnad.

Underhållskyldighet upp till 18 år

Huvudregeln i Föräldrabalken (FB) är att föräldrarna ska svara gemensamt för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Ett barn som fyllt arton (18) år står dock för sina egna kostnader, 7 kap. 1 § andra stycket FB. Underhållningsskyldigheten gäller dock fortfarande om din dotter fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet, men högst upp till den tidpunkt hon fyllt 21 år.

Du ska således inte behöva betala din dotters träningskort om din dotter har gått ut gymnasiet. Går din dotter i gymnasiet eller grundskolan ska du betala underhåll i den mån det är stadgat genom regler kring underhåll i tredje stycket, det vill säga var och en efter sin egen förmåga och efter barnets behov. (3 stycket 7 kap. 1 § FB.)
Detta gäller förutsatt att ni har gemensam vårdnad och er dotter spenderar lika mycket tid hos er båda.

Barnets behov

När det kommer till barnets behov av underhåll utgår man från schablonbelopp, men om ett barns föräldrar har det bättre ekonomiskt ställt kan barnet normalt kräva ett högre underhåll. Socialstyrelsen hänvisar till Konsumentverket och redovisar på sin hemsida beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar.

Underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos ena föräldern

Bor din dotter varaktigt hos sin mamma är det reglerna om underhållsbidrag istället som blir tillämpliga.

Enligt 2 § 7 kap. FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller har gemensam vårdnad men barnet bor varaktigt tillsammans med den andre föräldern.

Själva bidragets storlek ska bestämmas med hänsyn till barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas ekonomiska förmåga, s.k. förvärvsförmåga. Vanligtvis är förälderns inkomst ett mått på hens ekonomiska förmåga, och underhållsbidragets belopp bestäms alltså med utgångspunkt i er dotters behov och er respektive inkomst. Se Försäkringskassans hemsida angående hur man beräknar underhållsbidragets storlek.

Gymkortet

Vad gäller gymkortet, så bedömer jag det som att detta inte är en särskild post som du ska betala utan detta får tas från det gemensamma underhållet eller underhållsbidraget. Detta utgår som sagt från era respektive förvärvsinkomster och du kan göra denna beräkning på Försäkringskassans hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (898)
2020-02-24 Hur ska barnbidraget delas vid separerat boende?
2020-02-24 Hur länge är jag underhållsskyldig?
2020-02-20 Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

Alla besvarade frågor (77528)