Måste jag delta vid bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Kan jag avsäga mig bouppteckning till förmån för mina syskon. Dvs att jag inte vill delta i bouppteckning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bouppteckning och regler om detta finns i 20 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Måste du delta vid bouppteckningen?

När någon dör ska en bouppteckning förrättas (20 kap. 1 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar, ska i god tid kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Vid förrättningen går dödsbodelägarna bland annat igenom den avlidnas skulder och tillgångar. Att alla dödsbodelägare ska kallas innebär däremot inte att alla måste närvara, utan det är upp till var och en hur de vill göra. Att en dödsbodelägare inte deltar påverkar inte dennes rätt till arv. I och med detta kan du välja att inte delta vid bouppteckningen och du behöver därmed inte avsäga dig rätten att delta till förmån för dina syskon. Du måste dock skriva under ett kallelsebevis för att intyga att du inte tänker närvara men samtidigt bekräfta att du fått kallelsen (20 kap. 3 § andra stycket ÄB). Dessutom kan det vara bra att ge ett ombud, till exempel någon av de andra dödsbodelägarna eller bouppgivaren, fullmakt att företräda dig.

Ta del av bouppteckningen i efterhand

När bouppteckningen är färdig ska den registreras hos Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). I samband med registreringen blir den en allmän handling, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att begära ut den (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Vill du ta del av bouppteckningen efter förrättningen ska du alltså vända sig till Skatteverket, som på begäran kommer att lämna ut bouppteckningen.

Sammanfattning

Du behöver inte delta vid bouppteckningsförrättningen. Således behöver du inte heller avsäga dig rätten att delta. Det kan dock som sagt vara lämpligt att ge någon fullmakt att företräda dig. Om du vill ta del av bouppteckningen i efterhand bör du kontakta Skatteverket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97716)