FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/01/2020

Måste jag avregistrera mig från folkbokföringen vid arbete utomlands?

Att skriva ut sig från Sverige

Jag har mitt eget företag registrerat i Sverige. Min hemvist är Sverige, civilstånd ogift pensionär . Jag har ett konsult uppdrag av ett svenskt företag så jag befinner mig den mesta tid i Polen där företaget har 4 fabriker som jag jobbar med dagligen.

Med anledning av jag är mycket i Polen (mer än 6 månader) så hyr jag ett kombinerat kontor/ bostad i Polen för att slippa hotellkostnader Varken jag eller mitt företag är registrerat på adressen i Polen . Jag hyr av en privatperson. Jag kan inte sköta jobbet med fabrikerna om jag inte är här mer eller mindre dagligen

Min fråga , måste jag skriva ut mig från Sverige vilket jag inte är intresserad av ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om folkbokföring och när avregistrering från folkbokföringen ska ske regleras i folkbokföringslagen. Utgångspunkten är att den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet (s.k. dubbel bosättning) ska avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet. En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila där minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (20 § första och andra stycket folkbokföringslagen). Det sistnämnda innebär att om du tillbringar din dygnsvila minst en sjundedel av tiden utomlands anses du regelmässigt tillbringa din dygnsvila utom landet och utgångspunkten är att du ska avregistreras från folkbokföringen.

Vid bedömningen av en person, som anses ha dubbel bosättning, ska anses ha sitt egentliga hemvist här i landet eller utomlands ska samtliga omständigheter ligga till grund för bedömningen. För en person med familj tillmäts familjeförhållandena normalt störst vikt. Med familj avses makar och sambor eller hemmavarande barn. För den som saknar familj ska arbetsförhållandena i första hand ha betydelse. Hänsyn ska dock tas till de speciella omständigheter som i det enskilda fallet bör väga tyngst. Vid den samlade bedömningen som ska ske bör, förutom var familjen är bosatt och arbetsförhållandena, vägas in bland annat vistelsetid, antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas storlek och standard och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt osv.) samt vilken koppling den enskilde i övrigt har till Sverige respektive utlandet.

Ur rättspraxis kan nämnas att en ensamstående person, vars bostad utomlands inte varit avsedd som stadigvarande och som behållit sin anknytning till Sverige i socialt, ekonomiskt och praktiskt hänseende, ansågs ha sitt egentliga hemvist i Sverige (RÅ 2008 ref. 13). Som motpol till det kan nämnas ett senare rättsfall vari en ensamstående person som bedrev långvariga studier utomlands och tillbringade övervägande delen av sin tid där, ansågs med hänsyn till samtliga omständigheter ha sin hemvist utom landet (HFD 2018 ref. 15).

Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket för att få veta vilken bedömning myndigheten gör. Det går inte att ge ett ensidigt svar att du ska avregistreras eller inte avregistreras, då det ska ske en helhetsbedömning i det enskilda fallet. I ditt fall finns det dock mycket som talar för att avregistrering ska ske (vistelsens längd, avsaknaden av familj osv.). Om Skatteverket beslutar att du ska avregistreras kommer det att tas ett beslut därom. Ett sådant beslut kan överklagas vilket en av våra jurister kan vara behjälplig med. För det fall att du vill ha hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo