FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt18/11/2018

Måste föreläggande undertecknas?

Hej!

Finns det något lagkrav på att ett föreläggande ska vara fysiskt (eller elektroniskt) underskrivet av den person som handlägger ärendet? Tex föreläggande om åtgärd efter brandskyddstillsyn eller föreläggande om åtgärd efter miljötillsyn?

Samma fråga för tjänsteskrivelser där handläggare idag undertecknar med sitt namn, är det egentligen ett lagkrav? Är namn och titel tillräckligt?

Organisationen i fråga är ett kommunalförbund, som därigenom räknas som en egen kommun, men som idag inte har några egna föreskrifter innehållande krav på undertecknande av vissa allmänna handlingar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av förklarliga skäl är det inte möjligt att redogöra för alla lagar som kan aktualiseras i och med frågan. Däremot kan följande anges.

Föreläggande

Beträffande brandskyddstillsyn och miljötillsyn, finns det inte någon reglering avseende undertecknande av förelägganden, varken i lag (2003:778) om skydd mot olyckor respektive miljöbalk (1998:808). Inte heller i förvaltningslag (2017:900) eller i kommunallag (2017:725) stadgas sådana krav. Det bör dock noteras, att undertecknande bör förekomma, med hänsyn till rättssäkerheten för de som åläggs föreläggande. Det bör nämligen anses rättsosäkert, att individer skulle åläggas föreläggande, utan att tillerkännas information om vilken tjänsteman som – i egenskap av myndighetsutövning – ålagt denne föreläggande.

Tjänsteanteckning

Tidigare gällde, att anteckningarna borde dateras och undertecknas av den tjänsteman som gjort dem (prop. 1985/86:80 s. 66). I förarbetena till den nya förvaltningslagen (år 2017), omnämns inte detta. Det kan dock tillägas, i enlighet med ovan nämnda, att undertecknande inte är till men. Justitieombudsmannen har nämligen uttalat, att "tjänsteanteckningen bör vara daterad, innehålla namnet på uppgiftslämnaren, innehålla de nya uppgifterna och vara undertecknad av den som gjort anteckningen".

Slutsats

Det finns sålunda inte några uttryckliga krav, varken avseende undertecknande eller tjänsteanteckningar. Av förklarliga skäl kan dock inte varje relevant lagstiftning redogöras för i detta skede. Jag rekommenderar sålunda, att relevant lagstiftning konsulteras i varje enskilt fall, för att avgöra huruvida de efterfrågade kraven ställs upp.

Det bör även vara relevant att granska dem föreskrifter, vilka kan komma att omfatta kommunalförbundet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?