Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?

Jag undrar om en privatperson som lånat ut pengar till en privatperson med ett tydligt skriftligt avtal om hur och när skulden ska vara återbetald kan söka hos kronofogden om tidigare återbetalning? Jag har följt det avtal vi har ingått och kommer att göra det framledes. Nu hotar hon mig med att begära hjälp från kronofogden för att jag ska betala tillbaka skulden tidigare. Är det möjligt att hon kan kräva detta? Cecilia

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Hur den skriftliga skuldförbindelsen, dvs. det skriftliga avtalet, ska definieras är för mig något ovisst. Antingen är det fråga om ett enkelt skuldebrev eller löpande skuldebrev, jfr 11 och 26 §§ SkbrL. Gissningsvis rör det sig om ett enkelt skuldebrev. I 26 § SkbrL sägs nämligen att enkelt skuldebrev är det som ställs till viss man. Oavsett vilket har detta egentligen ingen direkt betydelse för när skulden slutligen ska regleras.

I 5 § 1 st. SkbrL anges att är förfallotiden inte avtalad är gäldenären (den skuldsatte, gäld = skuld) pliktig att infria skuldebrevet när borgenären så fordrar och denne äger också rätt att betala så snart han eller hon själv vill det. Vidare uttalas att räntebetalning varde, så länge huvudstolen inte är förfallen, fullgjord årligen på dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande. Med huvudstol avses kapitalbelopp och med borgenär menas fordringsägare, något som inte får förväxlas med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat.

Ovanstående innebär helt enkelt att om en förfallodag inte har avtalats mellan parterna har borgenären rätt att kräva betalt när som helst. Det betyder också att gäldenären kan välja att reglera skulden utan att borgenären har framställt något krav på betalning. Genom en motsatsvis läsning av 5 § kan därför konstateras att om det finns en överenskommen förfallodag gäller den, vilket betyder att borgenären bara kan kräva att skulden ska betalas först efter att den har förfallit till betalning enligt skuldebrevet (avtalet).

Att din motpart nu hotar med ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) förändrar inte på något sätt den rättsliga bedömningen. Det hon sannolikt kommer att ansöka om är ett betalningsföreläggande. En sådan ansökan får avse åläggande för svaranden, dvs. du, att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning om saken är tillåten, 2 § 1 st. BfL. Men i det här fallet är ju den aktuella penningfordran, alltså skulden, inte förfallen till betalning. Om hon ändå väljer att hänskjuta frågan till KFM kan du bara blankt bestrida föreläggandet, vilket ska göras skriftligt, 31 § BfL. Vidare gäller att om det kan antas att sökandens, din motparts, yrkande (begäran) i ett mål om betalningsföreläggande är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om du bestridit den, 23 § 1 st. BfL. Annorlunda uttryckt innebär det att KFM ex officio (självmant) kan lämna ansökan utan avseende, alltså bortse ifrån den. Vid ett bestridande från svarandens sida kommer sökanden antingen bli tvungen att lägga ner processen eller överlämna ärendet till domstol, till en tingsrätt som första instans, vilket enligt min mening och utifrån din ärendebeskrivning framstår som dömt att misslyckas.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis bedömer jag att du inte behöver oroa dig särskilt mycket. Men den skriftliga dokumentationen som finns är naturligtvis helt avgörande eftersom denna styrker att det i dagsläget inte föreligger någon betalningsskyldighet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”