Måste en polisman ta emot en anmälan om sig själv?

2019-07-10 i Polis
FRÅGA
Hej, är en polis skyldig att ta emot en anmälan mot sig själv? Om polisen i fråga skulle vägra är dennes kollega som också är med skyldig att ta emot anmälan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förvaltningslagen (FL) reglerar bestämmelser rörande jäv vid förvaltningsmyndigheter. Jäv innebär att personen i fråga har så pass stort samröre med frågan, att denna inte är lämplig att delta i utredningen. Jävsbestämmelserna i 16–18 § FL gäller alltså vid förvaltningsmyndigheter, med vissa undantag. I 3 § FL stadgas att "[i] brottsbekämpande verksamhet hos [...], Polismyndigheten, [...] tillämpas inte 9 § andra stycket och 10–49 §§". Med andra ord gäller inte FL:s jävsbestämmelser vid brottsbekämpande verksamhet. Istället tillämpas jävsbestämmelsen i 7 § polislagen (PolisL), enligt principen om lex specialis (speciallag går före generell lag, såsom FL). Se 7 § andra stycket första punkten PolisL, "[e]n polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten [...] får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om 1. frågan angår honom eller henne själv [...] eller om åtgärden kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv [...]" (min kursivering). Frågan om jäv föreligger prövas av Polismyndigheten, 7 § fjärde stycket PolisL.

Märk dock att bestämmelsen rörande jäv inte blir tillämplig om någon riktar en anklagelse mot polisen för något som denne har vidtagit i tjänsten. För att det ska röra sig om jäv krävs att det polisen anklagas för, ska ha skett utanför tjänsten.

Svaret på din fråga är helt enkelt att en polisman inte ska ha del i utredningen rörande sig själv. Hen måste till och med lämna ifrån sig ärendet, eftersom hen har så pass stort intresse av att inverka på hur utfallet av en anmälan blir. Lämpligen tar polisens kollega istället emot anmälan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (279)
2020-07-31 Polisen misshandlade mig i samband med gripande
2020-07-29 Kan man bli straffad om man inte uppger sitt personnummer för polisen?
2020-07-29 Kan jag anmäla ett brott trots att polisen inte tror att det kommer leda någonstans?
2020-07-28 Får polisen göra en husrannsakan utan att erbjuda närvaro av en advokat?

Alla besvarade frågor (82613)