Måste en förälder vara bokförd hos ett barn om barnet bor själv?

2021-05-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Krävs att barnet är folkbokfört hos ena föräldern eller vad gäller om barnet bor själv? I vårt fall bor pappan ej med barnet men har tyvärr folkbokfört sig på hennes lägenhet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga rör ett omyndigt barn som inte bor hemma varav pappa är folkbokförd på barnets lägenhet även fast han inte bor där. Folkbokföringslagen reglerar vad som gäller angående folkbokföring så jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet.

Man ska vara folkbokförd där man anses bosatt

När det gäller folkbokföring är huvudregeln att man ska vara folkbokförd där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).

Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (7 § andra stycket folkbokföringslagen).

Om barnet även anses bosatt på annan fastighet än hennes lägenhet har hon dubbel bosättning. I sådant fall ska hon bokföras på den fastighet där hon med hänsyn till ett antal omständigheter få anses ha sin "egentliga hemvist". Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen är arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § folkbokföringslagen, RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149).

Om barnet är under 21 år och studerar men har sin egentliga hemvist hos en förälder anses hon bosatt hos föräldern även om hon till följd av skolgången regelmässigt tillbringas sin dygnsvila på en annan fastighet. Denna bestämmelse omfattar dock inte studier på högskole- och universitetsnivå (11 § folkbokföringslagen och Skatteverkets hemsida).

Att folkbokföra sig på en adress där man inte anses bosatt kan anses utgöra ett folkbokföringsbrott

Att uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).

Sammanfattning

Oavsett om barnet är omyndig eller inte så gäller som utgångspunkt att hon ska vara folkbokförd där hon anses bosatt.

Folkbokföringslagen anger inte att en förälder måste vara folkbokförd på dennes omyndiges barns adress. Om barnet däremot tillbringar sin dygnsvila hos föräldern kan det bli aktuellt att barnet inte ska bokföras i sin lägenhet utan hos sin förälder.

Om pappan har folkbokfört sig på en adress där han inte anses bosatt kan han göra sig skyldig till folkbokföringsbrott.

Min rekommendation

Jag tolkar det som att pappan har folkbokfört sig på barnets lägenhet utan att han anses bosatt där. Jag förstår att detta kan skapa olägenheter för er men det finns möjlighet att anmäla detta hos Skatteverket. Du kan även läsare vidare om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1302)
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-05-30 Kommunens skyldigheter enligt PBL

Alla besvarade frågor (93181)