Måste en biologisk förälder godkänna adoption?

2019-07-14 i Adoption
FRÅGA
Hej jag och min sambo vill att han ska adoptera min dotter på 3 år. Jag har ensamvårdnad från hon föddes och biologiska pappan träffade hennes senaste strax innan hon fyllde 1 år i ca 30min . Vi har aldrig bott tillsammans. Jag och min sambo träffades när hon var 1 år o 3 mån och flytta ihop efter 6 mån. nu har vi dotter på 4 mån tillsammans. 3 åring ser ju min sambo som hennes pappa. Vi vill att han ska adoptera henne. Men vi är inte gifta men vill det. Hur är de att adoptera när man inte för gift? Eller är bättre att vänta tills vi är det. Men är orolig om de händer mig nåt och vad som kommer hända min dotter då? En fråga till om Vi gifter oss nästa år, måste den biologiska pappan infomeras? Och måste han ge ett godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller adoption vilket regleras i föräldrabalken (FB).Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

Inledningsvis kan sägas att du inte har någon juridisk skyldighet att informera din dotters pappa att du ska gifta dig med din sambo utan det är er privata angelägenhet.

Vem kan adoptera?

Sedan 1 september 2018 har sambor och makar samma ställning vad gäller adoption och ni måste således inte gifta er innan adoptionsansökan. En sambo får med sin sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § FB). Innan adoptionen kommer du som vårdnadshavare få information om innebörden av en adoption och ditt samtycke till en sådan (4 kap. 8 § FB).

En ansökan om adoption får göras av den som vill adoptera, alltså din sambo (4 kap. 11 § FB).Ansökan om adoption görs till tingsrätten på den ort som den som ska adopteras har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Eftersom barnet bor med dig och din sambo ska ansökan alltså göras till tingsrätten där ni har er hemvist.

Hur gör domstolen dess bedömning av om adoption ska ske?

När domstolen ska besluta om adoption är barnets bästa av största vikt (4 kap. 1 § FB).Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vid en ansökan om adoption av barn ska domstolen uppdra åt socialnämnden på den ort där barnet har sin hemvist, att utse någon som kan utföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB).Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det vill säga om det är till barnets bästa att hon adopteras av din sambo och om din sambo är lämplig som förälder till din dotter. Vidare ska utredaren alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. Detta innebär att socialnämnden kommer kontakta din dotters biologiska pappa för att höra hans inställning till adoptionen. När utredningen är genomförd ska utredaren redovisa det som har framkommit till domstolen och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § FB). Domstolen ska också ge din dotters biologiska pappa tillfälle att yttra sig inom en viss tid (4 kap. 18 §).

Vad innebär en adoption juridiskt?

Om din dotter adopteras av din sambo kommer hon anses som din sambos barn och inte den biologiske pappans. Detta innebär att din dotters rättsliga ställning är som barn till dig och din sambo (4 kap. 21 § FB). Detta påverkar en rad olika saker men till exempel kan nämnas att din dotter får arvsrätt efter sin adoptivpappa och inte efter sin biologiska pappa. Vidare får adoptivpappan ett föräldraansvar med omsorgsplikt av sin adoptivdotter. Om en sambo adopterar den andra sambons barn står barnet under vårdnad även av adoptivföräldern från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft (4 kap. 22 § FB).Att en dom eller ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du och din sambo gifta er utan att informera ditt barns biologiska pappa. Du och din sambo måste emellertid inte vara gifta för att din sambo ska kunna ansöka om att få adoptera din dotter. Barnets biologiska pappa behöver inte heller godkänna din sambos adoption av barnet. Dock kommer ett yttrande att inhämtas från barnets biologiska pappa. Du uppger att du har haft ensam vårdnad av barnet sedan födseln och att hon inte heller träffat sin pappa på två år under en ålder som är väldigt viktig för ett barns anknytning. I din fråga framstår det vidare som om pappan till din dotter inte heller har haft ett intresse för eller sökt kontakt eller umgänge med sin dotter. Detta talar för att adoptionen är lämplig och i din dotters intresse men det måste bedömas av domstolen med alla omständigheter sammantaget.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (478)
2019-11-05 Kan jag adoptera en vuxen person?
2019-10-31 Kan man adoptera från annat nordiskt land?
2019-10-28 Kan min partner adoptera mitt barn?
2019-10-26 Kan jag adoptera min styvson från tidigare förhållande trots att jag är omgift?

Alla besvarade frågor (74577)