FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/05/2022

Måste alla dödsbodelägare närvara?

Hej, Vi är fyra dödsbodelägare som har fått veta att dödsboet har en skuld som inte togs upp i bouppteckningen. Bouppteckningen är redan registrerad hos Skatteverket och vad jag förstår måste vi genomföra en tilläggsbouppteckning. Det som återstår i dödsboet är för litet för att täcka de juridiska kostnaderna, dessutom är vi tre dödsbodelägare som har, utan framgång, försökt nå den fjärde dödsbodelägaren, vilket gör det svårt att genomföra en eventuell tilläggsbouppteckning. Vad är våra alternativ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska ni göra en tilläggsbouppteckning?

Om exempelvis en tillgång eller skuld upptäcks efter bouppteckningen har skickats in för registrering hos Skatteverket ska en tilläggsbouppteckning upprättas inom en månad (20 kap. 10 § ÄB). För tilläggsbouppteckningen gäller samma regler som för en bouppteckning (20 kap. 10 § ÄB). Bland annat ska alla dödsbodelägare sammankallas. Tidsfristen om en månad löper från det att man upptäckte felet, det vill säga inte från tidpunkten för dödsfallet. Detta innebär att om ett fel blir känt senare än en månad efter dödsfallet, såsom ett år, ska en tilläggsbouppteckning ändå göras.

I och med att en skuld har upptäckts efter bouppteckningen ska, precis som du nämner, en tilläggsbouppteckning göras. 

Måste den fjärde dödsbodelägaren vara närvarande?

Samtliga dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar, ska i god tid kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Att alla dödsbodelägare ska kallas innebär däremot inte att alla måste närvara, utan det är upp till var och en hur de vill göra. Av 20 kap. 3 § 2 st. ÄB följer att av bouppteckningen skall framgå vilka som närvarat vid förrättningen samt att där någon som kallats ej närvarat, skall det vid bouppteckningen bifogas bevis att denna person i tid har blivit kallad.

Att ni har svårt att få tag på fjärde dödsbodelägaren hindrar inte att ni genomför tilläggsbouppteckningen om ni dels har kallat denne, dels bifogar bevis på att den fjärde dödsbodelägaren har kallats i tid. 

Vad kan ni göra åt att dödsboets tillgångar inte räcker för att räcka de juridiska kostnaderna?

När tillgångar i ett dödsbo inte räcker till att betala sådant som begravningskostnader och bouppteckning kan man ansöka om bistånd genom att kontakta det socialkontor som finns i den avlidnes kommun.

Sammanfattning

Ni ska göra en tilläggsbouppteckning. Den fjärde dödsbodelägaren behöver inte närvara, så länge ni skickar in bevis om att denne har kallats. Till sist så kan ni ansöka om bistånd på socialkontoret i den avlidnes kommun för att täcka de juridiska kostnaderna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare