FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB06/10/2016

Människorov jämfört med olaga frihetsberövande

Vad är skillnaden mellan brotten människorov och olaga frihetsberövande?

Lawline svarar

Brottsbalken 4 kap 1 § stadgar följande om människorov: "Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid".

Människorov innebär därmed att gärningsmannen har ett särskilt syfte med sitt agerande. Det krävs uppsåt att skada hen till liv eller hälsa, tvinga hen till tjänst eller att öva utpressning.

4 kap 2 § anger att olaga frihetsberövande är när gärningsmannen "för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten". Ofta menas med detta att personen hålls inlåst i ett rum, får bakbundna händer, hålls under bevakning eller att man på annat vis inskränker offrets rörelsefrihet.

Brotten kan till synes vara väldigt lika, dock bör du ha i åtanke att människorov är ett grövre brott än olaga frihetsberövande. Människorov innebär ofta ett mer genomtänkt och långtgående brott. Den största skillnaden mellan de två är de subjektiva rekvisiten som du finner i 1 §. Samtliga rekvisit i 1 § måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om människorov. I annat fall är det olaga frihetsberövande.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.


Alexandra TeorellRådgivare