FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/06/2016

Makes rätt att behålla bostad vid bodelning

Min pappa och hans fru har delat på sig sen 1,5 år tillbaka. Dom har inte tagit ut skilsmässa. Pappa bor kvar i deras gemensamma hus och betalar alla lån och övriga kostnader. Pappa kan inte själv ta över lånen men har någon i sin närhet som är villig att hjälpa honom att köpa ut exfrun. Men exfrun vägrar att låta detta ske. Pappa vill behålla huset för deras gemensamma barns skull. Har inte min pappa någon rätt att kunna få igenom detta? Ska han behöva lämna sitt hus bara för att exfrun inte vill att han ska ha huset? Hon vill själv inte ha huset. Vad har han för rättigheter/möjligheter att lösa detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst gäller det för din pappa att begära äktenskapsskillnad, alltså få igenom en skilsmässa. Så länge detta inte sker är kvinnan juridiskt fortfarande att betrakta som hans fru, oavsett ifall de lever åtskilda eller inte. Så länge de i lagens mening är gifta behöver din pappa sin frus samtycke beträffande i princip allt förfogande över huset. Ifall båda makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas kan så ske med ens, förutsatt att ingen av makarna varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år. I så fall ska nämligen en betänketid föregå äktenskapsskillnaden, 5 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1. Också när endast en av makarna önskar att äktenskapet ska upplösas ska en betänketid löpa, 5 kap 2 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1. Betänketiden börjar löpa antingen när makarna gemensamt skickar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten eller när den enas ansökan delges den andre. Betänketiden ska löpa under minst 6 månader, 5 kap. 3 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1. Det finns en specialregel som säger att ifall makarna levt isär sedan minst 2 år tillbaka har en make alltid rätt till äktenskapsskillnad utan föregående av någon betänketid, 5 kap. 4 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P4S1. Regeln tillämpas i så fall även om det bara är ena maken som önskar skilsmässa eller om någon av de varaktigt bor med eget barn under 16 år. I detta fall skulle man nästan kunna säga att reglerna kommer ta ut varandra. Ifall det endast är din pappa som önskar skilsmässa kommer betänketid behöva föregå och specialregeln blir inte heller tillämplig först om ett halvår ifall din pappa och hans fru levt isär i 1 år och 6 månader.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Genom att ansöka om äktenskapsskillnad har alltså din pappa rätt att tvinga fram en bodelning. Så länge äktenskapet fortlöper kan en bodelning endast göras ifall båda makarna är överens om det, jfr 9 kap 1 § 2 st. ÄktB.

Regler om vad som ska ingå i bodelningen och hur egendomen ska fördelas återfinns främst i 10-11 kap. ÄktB. Kort sagt kan sägas att makarnas giftorättsgods som ska fördelas på lika lotter. Varje make har rätt att på sin lott räkna sådan egendom som hen äger, 11 kap. 7 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1. När det gäller egendom som makarna samäger blir det så klart svårare eftersom det då generellt fordras att makarna kommer överens. Ifall din pappa och hans fru båda var ägare av huset som tjänade som deras gemensamma bostad har egentligen ingendera av de bättre rätt att räkna huset till sin lott. Istället gäller att den av makarna som kan sägas bäst behöva den gemensamma bostaden blir den som får rätt att avräkna bostaden på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1. Vid denna behovsprövning brukar en viktig faktor vara just ifall det finns barn i äktenskapet. För att den ena maken ska anses vara bäst behövande gäller dock i princip att barnen står under dennes ensamma vårdnad. Har man istället gemensam vårdnad anses öfast inte den ena maken ha ett större behov än den andra. Givetvis kan även andra saker vara av betydelse för behovsprövningen.

Ifall makarna inte kan komma överens om hur egendomen ska delas ska tingsrätten på ansökan av någon av makarna förordna en bodelningsförättare, 17 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1.

För att summera så gäller det först och främst att ansöka om äktenskapsskillnad för att kunna tvinga fram en bodelning. Däremot har ingen av makarna bättre rätt till viss egendom/bostad som makarna samäger förutsatt att den ena maken inte kan visa att hen är i ett större behov av att egendomen, i detta fall den tidigare gemensamma bostaden.

Jag hoppas att jag kunnat ge viss klarhet i situationen.

Med vänlig hälsning,Jenny VilanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”