Lön vid olovlig frånvaro

FRÅGA
Hej! Jag har en anställd som inte har dykit upp till jobbet på mer än 1 månad. Hur ska jag göra med lönen? Jag har ingen bunden kontrakt med honom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjlighet för uppsägning av personliga skäl
Jag utgår från att personen ifråga inte har några särskilda skäl för sin frånvaro (något sådant framgår åtminstone inte av din fråga). Vid förekomst av en längre olovlig frånvaro från jobbet kan det bli aktuellt med en uppsägning. Bestämmelser om en anställning återfinns i lag (1982:80) om anställningsskydd. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska i enlighet med 7 § vara sakligt grundad. (Notera att uppsägningen i enlighet med 8 § måste vara skriftlig). I detta fall är grunderna för uppsägningen av personlig karaktär, d.v.s. att de hänför sig till arbetstagaren personligen. Olovlig frånvaro från arbetsplatsen är en form av misskötsamhet och utgör i allmänhet saklig grund för uppsägning.

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader före tidpunkten för uppsägningen - 7 § 4st. En arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska i enlighet med 30 § underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Det innebär att du borde agera så snart som möjligt.

Möjlighet för avsked
Om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren finns även möjlighet att avskeda denne i enlighet med 18 §. Enligt min mening är en månads olovlig frånvaro tillräckligt starkt skäl för avsked. Även i detta fall måste du agera inom 2 månader från att den olovliga frånvaron startade och du måste underrätta arbetstagaren minst en vecka i förväg. Avskedet ska enligt 19 § vara skriftligt och enligt 20 § lämnas till arbetstagaren personligen.

Lönen:
Vad gäller lönen framgår av 12 § att arbetstagare som har blivit uppsagda under uppsägningstiden har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Hur lång uppsägningstiden är kan variera beroende på anställningens längd, men i enlighet med 11 § 1st är minsta uppsägningstiden en månad. Detta förutsätter dock att arbetstagaren kommer tillbaka för att arbeta. I annat fall är du inte skyldig att utbetala någon lön.

Vid avsked får arbetstagaren lämna anställningen omedelbart och har därmed inte rätt till lön eller andra anställningsförmåner. Detta innebär att du inte behöver utbetala någon mer lön.

Hoppas att svaret varit till din hjälp!

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll